Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Från vision till verklighet : En jämförelse mellan vision och faktisk bebyggelse med avseende på grönstruktur i Norra Djurgårdsstaden

    Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

    Författare :Kelly Brandt; Julia Waldhagen; [2019]
    Nyckelord :Stadsplanering; visionsbilder; grönstruktur; ekosystemtjänster;

    Sammanfattning : Syftet med arbetet är att med hjälp av en litteraturstudie och en egen framtagen modell för bildanalys undersöka grönstruktur i visionsbilder som används i tidiga skeden av stadsbyggnadsprocessen och dess återspeglingen i verkligheten. Modellen för bildanalysen är baserad på Boverkets tankemodell för bostadsnära natur samt värdering genom ekosystemtjänster och denna tillämpas sedan på ett antal platser i Norra Djurgårdsstaden. LÄS MER