Sökning: "Julia Wigren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Wigren.

  1. 1. ”Personalfrågor är ju ingen hjärnfysik” – sju berättelser om mikroföretagares ledarskap

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Personalvetarprogrammet

    Författare :Julia Samuelsson; Erika Selvén; [2010-10-08]
    Nyckelord :personalfrågor; behov av stöd; ledarskap; mikroföretag; narrativ metod;

    Sammanfattning : SyfteSyftet med studien är att undersöka hur ledare i mikroföretag talar om sitt ledarskap samt hurde ser på och hanterar personalfrågor. Vi önskar analysera och diskutera vad somkännetecknar ledarskapet och hanteringen av personalfrågor i de studerade mikroföretagen. LÄS MER