Sökning: "Julia Zettergren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Zettergren.

  1. 1. "Det är viljan hos personalen som spelar in hur eller om man vill ha en inkluderande skola" : En intervjustudie om hur lärare upplever inkludering i skolor med lokalintegrerade särskoleklasser

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Julia Klang Zettergren; [2012]
    Nyckelord :Lokalintegrering; Inkludering; Specialpedagogiska dilemman; Översättning som organisationsmodell;

    Sammanfattning : Idag återfinns många särskolor och grundskolor i en gemensam skola där skolornas lokaler och omkringliggande miljöer delas. När särskoleklasser finns i den reguljära skolans byggnader kallas det för lokalintegration. LÄS MER