Sökning: "Julie Castaing"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julie Castaing.

  1. 1. Corporate Social Responsibility som ett profileringsverktyg : En fallstudie av Holtab ABs CSR projekt "El i Jyamrung"

    Kandidat-uppsats, Ekonomihögskolan, ELNU

    Författare :Johanna Lidström; Julie Castaing; [2012]
    Nyckelord :Corporate Social Responsibility; stakeholders; identity; image; profiling; internal communication; external communication; Corporate Social Responsibility; intressenter; identitet; image; profilering; intern kommunikation; extern kommunikation;

    Sammanfattning : Bakgrund: Företag världen över har börjat fokusera mer på ansvarstagande och att arbeta för ett mer hållbart samhälle samtidigt som de inser att det kan skapa lönsamhet. Ansvaret som implementeras i företagsverksamheten kallas för Corporate Social Responsibility och har blivit ett sätt att skapa innovation, värde och konkurrensmedel. LÄS MER