Sökning: "Julie Lundgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julie Lundgren.

  1. 1. Konsten att röja undan digitala hinder : En intervjustudie om hur myndigheter arbetar med digital tillgänglighet

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Julie Lundgren; Rebecka Wahlgren; [2021]
    Nyckelord :Digital tillgänglighet; myndigheter; offentliga aktörer; DOS-lagen; kommunikation;

    Sammanfattning : Problembakgrund och syfte: Trots att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service trädde i kraft i september 2020 visade siffror från mars 2021 på Webperf.se att flera myndigheter fortfarande inte levde upp till lagkraven. Ungefär var femte person i Sverige har en funktionsnedsättning. LÄS MER