Sökning: "Julio César Restrepo Ruiz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julio César Restrepo Ruiz.

  1. 1. 50 år av tillväxt och investeringar - En studie om företags tillväxtmönster och vikten av immateriella tillgångar

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Ina Lundholm; Julio César Restrepo Ruiz; [2020-07-09]
    Nyckelord :Tillväxt; räntabilitet; kapitalstruktur; FoU-intensitet; marknadsföringsintensitet; immateriella tillgångar.;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Företag måste växa för att behålla sin konkurrenskraft. Studier pekarpå att företagens omsättning bör växa snabbare än BNP i syfte att finnas kvar på marknaden,annars löper de stor risk att bli uppköpta eller försättas i konkurs. LÄS MER