Sökning: "Julius Merino"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julius Merino.

  1. 1. Diagnosens Makt : en studie i hur gymnasieelever förhåller sig till sin diagnos

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

    Författare :Julius Merino; Tove Sonnsjö; [2013]
    Nyckelord :Diagnos; makt; specialpedagogik; självuppfattning; normalitet; avvikelse;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att belysa hur gymnasieelever menar sig uppleva och förhålla sig till sin diagnos. Uppsatsen utgår från Michel Foucaults teorier kring avvikelse, normalitet och den pastorala makten. Teorierna gör det möjligt att komma bakom etablerade normer och bidra till den pedagogiska yrkesrollens utveckling. LÄS MER