Sökning: "Julius Naski"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julius Naski.

  1. 1. Marknadens reaktion på negativa vinstvarningar - En eventstudie på Stockholmsbörsen

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Mattias Ytterberg; Julius Naski; [2018]
    Nyckelord :Vinstvarning; Avvikelseavkastning; Eventstudie; Stockholmsbörsen; Informationsläckage; Informationsasymmetri;

    Sammanfattning : När ett bolags resultat eller finansiella ställning signifikant avviker från vad som kan förväntas från bolagets tidigare kommunicerade information, föreligger en skyldighet att utfärda en vinstvarning. Tidigare forskning finner bevis för att vinstvarningar resulterar i en negativ reaktion i aktiepriset vid utfärdandet av en vinstvarning. LÄS MER