Sökning: "Junia Andersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Junia Andersson.

  1. 1. Föräldrars upplevelser av en intrauterin fosterdöd : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Junia Andersson; Sanne Loso; [2018]
    Nyckelord :Intrauterine fetal death; Parents; Experiences; Nurse; Intrauterin fosterdöd; Föräldrar; Upplevelser; Sjuksköterska;

    Sammanfattning : Bakgrund: En intrauterin fosterdöd (IUFD) innebär att förlora ett barn i en graviditet efter gestationsvecka 22. Att förlora ett barn ingår sällan i framtidsbilden och påverkar individer på olika sätt. LÄS MER