Sökning: "Jura novit curia"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Jura novit curia.

 1. 1. Jura novit curia : En jämförelse av principens tillämpning i domstol respektive svenska skiljeförfaranden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ebba Hamrin; [2020]
  Nyckelord :jura novit curia; arbitration; procedural law; jura novit curia; processrätt; skiljemannarätt; skiljeförfarande; dispositionsprincipen; kontradiktionsprincipen; materiell processledning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Jura novit curia : En analys av hur principen bör tillämpas i internationella skiljeförfaranden som äger rum i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nils Ivars; [2018]
  Nyckelord :Jura novit curia; Iura novit curia; Arbitration; International Arbitration; Jura novit curia; Iura novit curia; Skiljedom; Skiljemannarätt; Processrätt; Skiljeförfarande; Internationella skiljeförfaranden;

  Sammanfattning : Principen jura novit curia anses vedertagen i svensk processrätt. Det har dock ansetts osäkert om, och i så fall hur, principen ska tillämpas i internationella skiljeförfaranden. LÄS MER

 3. 3. Får domstolens rättstillämpning komma som en blixt från klar himmel? - En utredning av principen om jura novit curias förhållande till kontradiktionsprincipen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Ekström Ståhl; [2018]
  Nyckelord :Processrätt; jura novit curia; kontradiktionsprincipen; materiell processledning; NJA 2016 s. 107; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Två grundläggande rättsgrundsatser inom civilprocessrätten är principen om jura novit curia och kontradiktionsprincipen. Jura novit curia innebär att domstolen känner lagen och att domstolen ska tillämpa den adekvata rättsregeln på tvisten, oavsett om parterna baserat sin talan på denna eller ej. LÄS MER

 4. 4. Domaren känner rätten - på parternas bekostnad? - En undersökning av förhållandet mellan jura novit curia och kontradiktionsprincipen efter NJA 2016 s. 107

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Härle; [2017]
  Nyckelord :processrätt; jura novit curia; kontradiktionsprincipen; EKMR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Jura novit curia utgör en av grundbultarna inom den svenska processrätten. Principen innebär att domaren ansvarar för rättstillämpningen och att utrymmet för parterna att påverka denna är mycket begränsat. LÄS MER

 5. 5. Advokatens rättsskapande roll. En kartläggning.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victoria Kedner; [2016-02-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen belyser advokatens rättsskapande roll i dispositiva tvistemål med stora advokatbyråer som företräder parterna på båda sidor. Uppsatsen tar avstamp i diskussionen om att domare skapar rätt genom praxis och bygger vidare på de resonemangen. LÄS MER