Sökning: "Juridik förvaltningsrätt"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Juridik förvaltningsrätt.

 1. 1. Ett sekel av lagrådsgranskning - En rättshistorisk och komparativ analys av det svenska Lagrådet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Max Alkestrand; [2017]
  Nyckelord :statsrätt; förvaltningsrätt; rättshistoria; legal history; komparativ rätt; comparative law; lagråd; lagrådet; lagrådsgranskning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det svenska Lagrådet har uppgiften att granska lagar under lagstiftningsarbetet. Det bildades 1909 eftersom Högsta domstolen, som tidigare hade denna roll, var överbelastat av alla de nya lagar som skapades. Under det dryga sekel som det svenska Lagrådet har existerat så har det skett ett antal förändringar. LÄS MER

 2. 2. Att se på film i domstol - Juridik och film som tvärvetenskap med fokus på bevisprövningen i brottmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karl Emil Ekdahl; [2014]
  Nyckelord :allmän rättslära en. jurisprudence ; arbetsrätt en. labour law ; associationsrätt; avtalsrätt; bankrätt en. banking law ; boenderätt; civilrätt en. private law ; EU-rätt en. EU law ; familjerätt; fastighetsrätt; finansrätt en. fiscal law ; folkrätt en. public international law ; företagsekonomi; förmögenhetsrätt; försäkringsrätt; förvaltningsrätt en. administrative law ; immaterialrätt; internationell privaträtt en. private international law ; IT-rätt; komparativ rätt en. comparative law ; konkurrensrätt en. civil and criminal procedure ; rättsekonomi en law and economics ; rättshistoria en. legal history ; rättssociologi; rättsvetenskap en. law ; sakrätt; sjörätt; skadeståndsrätt; skatterätt; socialrätt en. social and welfare law ; statsrätt; straffrätt en. criminal law ; transporträtt; utrikeshandelsrätt; film; filmvetenskap; filmbevis; juridik-och-film; tvärvetenskap; bevisprövning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Först och främst är det här en uppsats om det tvärvetenskapliga studieområdet juridik-och-film, och uppsatsen syftar till att visa varför detta område är relevant och intressant för såväl jurister som filmvetare och en intresserad allmänhet. Filmens samhälleliga roll under de senaste 100 åren kan knappast underskattas, och detta unika medium blir ständigt mer frekvent förekommande i den svenska brottmålsprocessen. LÄS MER

 3. 3. Miljökvalitetsnormer Konstruktion, ansvar och genomförande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Louise Wikström; [2014]
  Nyckelord :Miljörätt; Förvaltningsrätt; Miljökvalitetsnormer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I miljöbalkens 5 kap finns regler gällande MKN, vilket riktar sig mot den allmänna miljökvaliteten. Den traditionella miljörätten riktar sig mot störningskällor av olika slag, medan MKN riktar sig mot tillståndet och kvaliteten i miljön utan att rikta sig mot några särskilda störningskällor. LÄS MER

 4. 4. Är läkemedelsföretagens ekonomiska intressen förenliga med rätten till hälsa?

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Gustavsson; [2010-09-10]
  Nyckelord :Medicinsk rätt; Socialrätt; Offentlig rätt;

  Sammanfattning : Både i Sverige och internationellt används termen ”rätt till hälsa” för att beskriva allmänhetens intresse av att åtnjuta högsta tillgängliga standard av vård och hälsa. Termen återfinns i svensk grundlag, i internationella konventioner som Sverige ratificerat och i allmänna deklarationer som används världen över. LÄS MER