Sökning: "KÄNSLOR I förändring"

Visar resultat 1 - 5 av 382 uppsatser innehållade orden KÄNSLOR I förändring.

 1. 1. Innanför en varumärkestransformation: En kvalitativ studie om den interna processen vid en varumärkestransformation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Westlund; Michelle Sandqvist; Stina Lindahl; [2024-01-23]
  Nyckelord :varumärkestransformation; intern kommunikation; internt perspektiv; identitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka en varumärkestransformations process utifrån ett internt perspektiv. Detta har utförts genom åtta kvalitativa intervjuer med ledare, rektorer och lärare på två olika skolor. Detta är ett intressant ämne då det är viktigt för företag att hålla sig relevanta i dagens snabbrörliga värld. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av klimakteriet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jenny Höglund; Jennie Selerud; [2024]
  Nyckelord :Klimakteriet; Kvinnor; Upplevelse; Transitionsteorin;

  Sammanfattning : Bakgrund Klimakteriet är en naturlig del av kvinnans åldrande då fertiliteten avtar och menstruationen upphör. Vanliga symtom är fysiska och psykiska såsom värmevallningar, sömnstörningarnedstämdhet och humörsvängningar. Östrogenbehandling för att minska symtomen är vanligt förekommande. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av livsstilsförändringar vid diabetes mellitus typ två : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Nelly Stenfelt; Julia Cleasson; [2024]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ två; hälsa; livsstilsförändringar; livsvärld; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ två (DMT2) är en vanligt förekommande sjukdom i flera av världens länder. Prevalensen är ökande och sjukdomen debuterar i allt yngre åldrar. De främsta riskfaktorerna för att drabbas av DMT2 är övervikt och fetma. LÄS MER

 4. 4. Känslor som skapar engagemang : En studie av värdefulla platser i förändring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Emma Sporrong; [2024]
  Nyckelord :platskänsla; plats; utveckling; platsanknytning; Uppsala;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka platskänsla och värdefulla platser i de sydöstra stadsdelarna utanför Uppsala samt hur dessa hanteras i plandokumenten vid den planerade utvecklingen av området. Studien bygger på en kvalitativ metod där intervjuer genomförts med invånare i de sydöstra stadsdelarna för att ta del av deras känsla av platsen, vilka platser de anser värdefulla samt hur de ställer sig till planerna för området. LÄS MER

 5. 5. "Ibland kan ju blickarna säga en del" : En kvalitativ studie om amning i offentlig miljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Mikaela Andersson; [2024]
  Nyckelord :breastfeeding; perceptions; public space; women; amning; kvinnor; offentlig miljö; upplevelser;

  Sammanfattning : Previous research has shown that breastfeeding in public environment is not completely accepted, neither in Sweden nor internationally. Therefore, women feel restricted. Research indicates that the female body is sexualized and the woman is seen as an object. LÄS MER