Sökning: "Källkritisk analys"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Källkritisk analys.

 1. 1. Diplomati underifrån : En studie av maktrelationer mellan Sverige och Alger 1729-1830 utifrån handelsmännens roll och funktion i Medelhavets politiska och handelsinriktade diplomati: med utgångspunkt i en litteraturgranskning och en pilotstudie av ett begränsat källmaterial.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Natalia Pålsson; [2018]
  Nyckelord :Alger; Den lilla människan; Handelsmän; Källkritisk analys; Litteraturstudie; Maktrelationer; Medelhavet; Pilotstudie; Politisk och handelsinriktad diplomati; Små och intermediära aktörer; Stater; Sverige;

  Sammanfattning : The aim of this study is an attempt to investigate the relations of power between Sweden and the North African state of Algiers during the 18th century with small and intermediary agents as merchants and their role in the political and tradeoriented diplomacy practised in the Mediterranean Sea as point of departure. It is also an attempt to try and develop the understanding of this lesser investigated subject. LÄS MER

 2. 2. Främjande av källkritisk kunskap vid de offentliga arkiven : en jämförande analys av det arkivpedagogiska arbetet vid fyra offentliga arkiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Mikael Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :teachers; pupils; source criticism; Archive educators; ALM; Archival science; public archives; knowledge; arkivvetenskap; ABM; arkivpedagogik; källkritik; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This Master’s thesis aims to examine how the archive educators whitin the public archives in Sweden mediate knowledge about source criticism for pupils in elementary- and upper secondary schools. Internet sites like Wikipedia and the social network site Facebook have been the primary inforamtion resource for children och young adults for many years. LÄS MER

 3. 3. Att närma sig Afrika – hur man kan skapa en nyanserad bild i klassrummet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Stina Rangmar; [2012]
  Nyckelord :Afrika; nyanserad; media; skola; samhällsprogramme;

  Sammanfattning : SammanfattningBilden som ges av Afrika i skolan och i media är inte så mångsidig som den kunde vara. Syftet med denna uppsatsär att visa att man genom ämnesöverskridande projektarbete på ett samhällvetenskapligt program kan ge ennyanserad och rättvis bild av Afrika. LÄS MER

 4. 4. A critical approach? - Ett kritiskt förhållningssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Daniel Carnegård; Leif Johansson; [2012]
  Nyckelord :Källkritik; Gymnasiet; El- och Energiprogrammet;

  Sammanfattning : Vi ville i vårt examensarbete undersöka om och hur elever på el- och energiprogrammet söker information på internet,samt använder sig av källkritisk analys och hur bra lärarna anser att de klarar denna uppgift. Vi sökte även svar på i vilken utsträckning eleverna undervisas i källkritik och hur de upplever att de fått undervisning i källkritik, samt vilka kunskaper de undervisade lärarna anser sig ha i ämnet och hur viktig de anser att undervisning i källkritik är. LÄS MER

 5. 5. Undervisa i historia med spelfilm

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Josefine Larsson; [2012]
  Nyckelord :historiebruk; historiemedvetande; film; undervisning;

  Sammanfattning : Jag har gjort en studie av fyra lektionsplaneringar som rör spelfilmfilm i historieundervisningen. Syftet har varit att ta reda på hur spelfilm används i historieundervisningen. Film är en stor källa till historieförmedling. Genom att se hur filmen används i skolan vill jag ta reda på hur man dessa båda historiekulturer samverkar. LÄS MER