Sökning: "Känsla av sammanhang"

Visar resultat 1 - 5 av 1078 uppsatser innehållade orden Känsla av sammanhang.

 1. 1. Idrottens mening för barn och unga och var man hittar den : En kvantitativ enkätundersökning om vilka faktorer inom idrott som skapar sammanhang hos elever

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Sebastian Strömberg; Mohsen Daryaei; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka vad som lockar barn och unga till att vara aktiva och vad som krävs för att de ska stanna kvar vid att vara fysiskt aktiva. Studien syftar också till att se elevernas upplevda känsla av sammanhang när det kommer till dels ämnet idrott och hälsa, men även om att ha en aktiv livsstil utanför skoltid. LÄS MER

 2. 2. "Det är märkligt att bo i en sjuk kropp" : En kvalitativ litteraturstudie baserad på självbiografier om hur personer med ALS upplever sin sjukdom och livssituation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Amanda Sundgren; Hibaq Abdirisaq; [2021]
  Nyckelord :ALS; innehållsanalys; kvalitativ; självbiografier; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: ALS drabbar drygt 200 människor i Sverige varje år. Trots detta är förståelsen för hur det är att leva med sjukdomen otillräcklig. Forskningen som finns är begränsad och för att kunna ge personer med ALS en adekvat vård är det viktigt att förstå hur det är för dem att leva med sin sjukdom. LÄS MER

 3. 3. Visst är din framtid hos oss? : En kvantitativ studie som analyserar vilka faktorer som kan få anställda att se sin nuvarandearbetsplats som sin framtida.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Joseph Edman; Emmy Vedin; [2021]
  Nyckelord :Påverkan; känsla av sammanhang; mening; motivation; alienation; arbetsplats;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning det finns ett samband mellanfaktorerna påverkan, känsla av sammanhang, mening och huruvida en anställd kommer att sesin nuvarande arbetsplats som sin framtida. Analysen baseras på multipel regressionsanalys. LÄS MER

 4. 4. "För då slipper jag ligga efter" : - En studie om distansundervisning som verktyg vid problematisk skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Joanna Zimmerman; [2021]
  Nyckelord :Distance learning; motivation; participation; relationship building; school attendance; Delaktighet; distansundervisning; motivation; relationsskapande; skolnärvaro;

  Sammanfattning : Zimmerman, Joanna (2021). ”För då slipper jag ligga efter”. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Studien strävar efter att ge nya perspektiv för skolnärvaro samt närma sig ett problematiserande kring skolan och den digitala samtiden. LÄS MER

 5. 5. Tillsammans för meningsfulla liv : En fallstudie av ett förbättringsarbete omhur förbättringsmetodiken kan bidra till meningsfulla fritidsaktiviteter för personer med funktionsvariationer

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare)

  Författare :Amela Johansson; [2021]
  Nyckelord :Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS ; kommunal verksamhet; känsla av sammanhang KASAM; ständiga förbättringar; kvalitativ metod; kvalitet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER