Sökning: "Känsla"

Visar resultat 1 - 5 av 4739 uppsatser innehållade ordet Känsla.

 1. 1. "Det är märkligt att bo i en sjuk kropp" : En kvalitativ litteraturstudie baserad på självbiografier om hur personer med ALS upplever sin sjukdom och livssituation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Amanda Sundgren; Hibaq Abdirisaq; [2021]
  Nyckelord :ALS; innehållsanalys; kvalitativ; självbiografier; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: ALS drabbar drygt 200 människor i Sverige varje år. Trots detta är förståelsen för hur det är att leva med sjukdomen otillräcklig. Forskningen som finns är begränsad och för att kunna ge personer med ALS en adekvat vård är det viktigt att förstå hur det är för dem att leva med sin sjukdom. LÄS MER

 2. 2. "För då slipper jag ligga efter" : - En studie om distansundervisning som verktyg vid problematisk skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Joanna Zimmerman; [2021]
  Nyckelord :Distance learning; motivation; participation; relationship building; school attendance; Delaktighet; distansundervisning; motivation; relationsskapande; skolnärvaro;

  Sammanfattning : Zimmerman, Joanna (2021). ”För då slipper jag ligga efter”. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Studien strävar efter att ge nya perspektiv för skolnärvaro samt närma sig ett problematiserande kring skolan och den digitala samtiden. LÄS MER

 3. 3. Demensutredning i mångkulturellt samhälle : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Hanna Lindkvist; Anna Zibarts Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :demens; bedömning; immigranter; tolk; screening.;

  Sammanfattning : Introduktion: Då allt fler immigranter kommer till Sverige och väljer att stanna här ökar mängden äldre patienter med annan språklig och kulturell bakgrund. Vården påverkas och det ställs andra krav på vårdpersonalen i form av kulturell kompetens och kunskap i att arbeta med tolk. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskors erfarenheter av att vårda gravida tonåringar i mödrahälsovården : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ellinor Magnusson; Emelie Hartonen; [2021]
  Nyckelord :Midwife; pregnancy; teenager; Barnmorska; graviditet; tonåring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskans roll är att stödja kvinnan under graviditet och barnafödande. Gravida tonåringar behöver ofta mer stöd och hjälp av barnmorskan under graviditeten än äldre kvinnor.  Syfte: Att belysa barnmorskors erfarenheter av att vårda gravida tonåringar i mödrahälsovården. LÄS MER

 5. 5. Upplevd diskriminering i en rekryteringsprocess : av personer med annan etnisk bakgrund och arabiskt klingande namn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linda Marklund; [2021]
  Nyckelord :Etnisk diskriminering; rekrytering; rekryteringsprocess; etnisk diskriminering i en rekryteringsprocess; aktiva åtgärder;

  Sammanfattning : Flera personer med annan etnisk bakgrund har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och i många fall tar det lång tid. Detta trots att flera har befunnit sig i Sverige en lång tid eller att de är födda här. Det svenska samhället behöver alla människors insatser i en välfungerande statsapparat. LÄS MER