Sökning: "Kåre Alexander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kåre Alexander.

  1. 1. Att Marknadsföra Döden : En jämförande studie mellan tjänstemarknadsteori kontra begravningsbyråers arbetssätt.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

    Författare :Alexander Falck; Sebastian Ivarsson; [2009]
    Nyckelord :Funeral business; Marketing; Marketing mix; Negative demand; People; Process; Physical Evidence; Promotion; Service; Word of Mouth; Begravningsbranschen; Marknadsföring; Marknadsföringsmix; Negativ efterfrågan; Personer; Process; Påtagliga bevis; Påverkan; Tjänster; Word of Mouth;

    Sammanfattning : Författare:   Alexander Falck, Ekonomprogrammet inriktning marknadsföring Sebastian Ivarsson, Enterprise and Business Development Handledare:                      Kåre Skållerud Examinator:                      Frederic Bill Titel: Att marknadsföra döden: en jämförande studie mellan tjänstemarknadsteori kontra begravningsbyråers arbetssätt. Bakgrund och problemdiskussion: Produkter och tjänster marknadsförs på olika sätt, för att marknadsföra tjänster så har den ursprungliga marknadsföringsmixen från Kotler utökats med ytterligare tre delar för att beskriva det som är viktigt i tjänstemarknadsföringen. LÄS MER