Sökning: "Könsöverskridande"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade ordet Könsöverskridande.

 1. 1. Syskon har samma mamma och pappa. En kritisk lexikografisk undersökning om könsidentitet och sexuell läggning i två enspråkiga inlärningsordböcker

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Isabella Persson; [2021-03-08]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; kritisk lexikografi; könsidentitet; sexualitet; flerspråkighet;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker vilken bild av innehållet i de tvådiskrimineringsgrunderna könsöverskridande identitet eller uttryck och sexuellläggning som förmedlas till användarna av två enspråkiga inlärningsordböcker.Uppsatsens teoretiska utgångspunkt utgörs dels av en socialkonstruktivistisk synpå språk och diskriminering, dels en kritisk lexikografisk teori som analyserarordboken i relation till samhälle, ideologi och makt. LÄS MER

 2. 2. Pojkar i klänning : En studie om genusordning och könsidentitet i barnlitteratur ur ett normkritiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Felicia Björklund; [2021]
  Nyckelord :children s literature; gender identity; gender order; norm criticism; barnlitteratur; genusordning; könsidentitet; könsöverskridande; normkritik;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur pojkar i klänning gestaltas i barnlitteratur. Syftet är att ur ett normkritiskt perspektiv synliggöra hur genusnormer bryts och upprätthålls. Studiens datainsamling består av kvalitativ text- och bildanalys av tre stycken barnböcker som riktar sig till barn i åldern 3–6 år. LÄS MER

 3. 3. Hur normer förmedlas i läroböcker inom samhällskunskap : En kvalitativ innehållsanalys av normkritiskt perspektiv med fokus på familjekonstellationer, funktionsförmåga, kön/genus och vit/icke vithet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Julia Böjeryd; [2020]
  Nyckelord :Keywords; Social science; Study material analysis; Norm criticism; Family constella-tions; Disability; Gender; Non-binary gender person; Whiteness; Non-whiteness and Upper primary school; Samhällskunskap; Läromedelsanalys; Normkritik; Familjekonstellationer; Funktions-nedsättning; Genus; Könsöverskridande identitet; Vithet; Icke vithet och Grundsko-lan.;

  Sammanfattning : The study’s purpose has been to attract attention and facilitate discussion regarding norms that are present in text books in the social science for upper primary school. The theoretical premiss has been a normcritical perspective based on queer theory, social constructionism and intersectionality. LÄS MER

 4. 4. Diskrimineringsgrunderna : utvecklingen av det svenska diskrimineringsskyddet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emilie Aly; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Sverige finns det sju lagstiftade diskrimineringsgrunder. Dessa sju lagstiftade grunder är kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, funktionshinder, religion samt könsöverskridande identitet eller uttryck. Den nuvarande svenska diskrimineringslagstiftningen är till stor del påverkad av EU -rätten. LÄS MER

 5. 5. Förutsättningar för en transinkluderande förskolepedagogik : En litteraturstudie om transbarns tid i förskolan och arbetet för inkludering och acceptans

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sandra Rosander; Matilda Strandberg; [2020]
  Nyckelord :Förskola; förskolepedagogik; genuspedagogik; transinkluderande pedagogik; förskollärarens roll;

  Sammanfattning : Antalet barn som diagnostiseras med könsdysfori ökar enligt statistiken och därmed sker en ökning av transbarn i förskolan. Samtidigt visar forskningen att transpersoner utsatts för trakasserier och diskriminering i skolan på grund av att de går emot den rådande tvåkönsnormen. LÄS MER