Sökning: "Könsdiskriminerande reklam"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Könsdiskriminerande reklam.

 1. 1. Att lagstifta eller inte lagstifta - En systematiserande kvalitativ textanalys om varför Sverige fortfarande inte har lagstiftat mot könsdiskriminerande reklam.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Oellig; [2021-09-17]
  Nyckelord :Könsdiskriminerande reklam; Marknadsföring; Yttrandefrihet; Behov; Skyddsintressen; Jämställdhet; Genusrättsvetenskaplig teori; Normativ inkoherens;

  Sammanfattning : Debatten om en eventuell lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam är ett återkommandefenomen i det svenska samhället eftersom ingen befintlig lag är i skrivande stund tillämplig för att reglera frågan. Åtskilliga motioner har argumenterat för en lagstiftning, varav den senaste från 2017. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor bör gråta över spilld mjölk -En kvalitativ analys av CAIA Cosmetics framställning av kvinnor i reklam

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Evelina Alm; Michaela Thodén; [2020]
  Nyckelord :Feminism; genus; multimodal kritisk diskursanalys; patriarkat; pornification; reklam; sexualisering; stereotyper;

  Sammanfattning : CAIA Cosmetics, som är ett av norra Europas ledande skönhetsmärke, publicerade år 2019 en reklamfilm på Facebook. Reklamfilmen kritiserades av Sveriges Kvinnolobby och fälldes därefter av Reklamombudsmannens opinionsnämnd för könsdiskriminerande reklam. LÄS MER

 3. 3. Könsdiskriminerande reklam : En studie om de juridiska förutsättningarna att lagstifta mot könsdiskriminerande reklam och den eventuella efterföljande moralbildande effekten på samhället.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Filippa Pettersson; [2018]
  Nyckelord :könsdiskriminerande reklam; självreglering; moralbildande effekt; könsstereotyper;

  Sammanfattning : I MD 1976:8 fastslog domstolen att könsdiskriminerande reklam inte ska anses omfattas av MFL då lagen syftar till att skydda näringsidkare och människan som konsument, inte människan som kön. Sedan dess har diskussioner förekommit huruvida en reglering behövs mot könsdiskriminerande reklam och vilket tillvägagångssätt som är effektivast för att minska sådan reklam. LÄS MER

 4. 4. Krävs det en lag mot könsdiskriminerande reklam?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jabbar Samar; [2018]
  Nyckelord :gender discriminatory advertising; advertising; discriminatory advertising.; ICC- regler; etiska regler; reklamombudsmannen; reklamombudsnämnden; reklam; marknadsrätten; tryckfrihetsförordningen; könsdiskriminerande reklam; könsdiskriminering.;

  Sammanfattning : En diskussion om könsdiskriminerande reklam har pågått sedan 1970 – talet. Än idag har det inte reglerats om könsdiskriminerande reklam och det har passerat ca 40 år. Det har pågått i sådan lång tid på grund av att experter i området har uttryckt att könsdiskriminerande reklam skyddas utav grundlagen. LÄS MER

 5. 5. Reklamera : nya förutsättningar för det medborgerliga engagemanget

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Josefin Westberg; Julia Ohlström; [2017]
  Nyckelord :medborgerligt engagemang; politiskt deltagande; könsdiskriminerande reklam; Reklamera; sociala medier; offentligt samtal; medierad mobilisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker, genom en fallstudie i form av kvalitativ innehållsanalys, Sveriges Kvinnolobbys kampanj Reklamera som ett uttryck för en ny typ av medborgerligt engagemang. Den medieteknologiska utvecklingen, i kombination med en demokratisk och politisk utveckling i samhället, har kommit att innebära nya former för det medborgerliga engagemanget. LÄS MER