Sökning: "Könsintegrerad"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Könsintegrerad.

 1. 1. Sambandet mellan könsintegrerat utövandeoch självbestämmandemotivation inom dodgeball

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Calle Centerlund; Pierre Corvellec; Joel Nilsson; [2021-08-30]
  Nyckelord :Dodgeball; Idrott; Könsintegrerad; Mixed; Motivation; Multipelregressionsanalys; SDT;

  Sammanfattning : Dodgeball är en snabbt växande sport där målet är att eliminera motståndare genom att kasta bollar på varandra. Sportens tävlingskategorier innefattar dam, herr samt mix (könsintegrerad) och träning utförs framför allt i den sistnämnda. LÄS MER

 2. 2. Barns lekvanor : En studie av könssegregerade och könsintegrerade lekar inom förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Therese Hällgren Hellman; Elin Thunberg; [2013]
  Nyckelord :Genus; barn; lek; könsintegrerat och könssegregerat;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka i vilken omfattning pojkar och flickor leker tillsammans i förskolan samt undersöka varför barnen väljer att leka könsintegrerat eller könssegregerat. Studiens karaktär är kvalitativ och datainsamlingsmetoden genomfördes med hjälp av observationer på två förskolor. LÄS MER

 3. 3. Orsak eller verkan? – Förekomsten av könsmönster i könsintegrerad och könssegregerad undervisning i ämnet idrott och hälsa i en klass 3

  C-uppsats,

  Författare :Anna Sofia Einen Bergstrand; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SyfteHuvudsyftet med denna studie var att utforska förekomsten av könsmönster1 i idrottsundervisningen i en klass 3.Mer specifikt var avsikten att utreda huruvida undervisningsformen påverkar pojkars och flickors beteenden ochinbördes relationer. Ett delsyfte bestod i att undersöka om den aktivitet som utövas är av betydelse. LÄS MER

 4. 4. Varför finns det så få mixade pojk- och flicklag? : En diskursanalytisk studie om ledares uppfattning kring könsintegrerad barnfotboll.

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Patrik Granlund; Kristian Halén; [2010]
  Nyckelord :Jämställdhet; Jämlikhet; Genussocialisation; Könsintegrerad barnfotboll; Ledarskap; Hegemonisk maskulinitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om ledares tal om könsintegrerad fotboll, med andra ord hur talar och beskriver ledare könsintegrerad fotboll, hur ser de på en möjlig integrering mellan könen i framtiden. Detta kommer författarna att syna genom att analysera hur de pratar om detta för att sedan diskutera hur deras åsikter kan påverkas utifrån vilka typer av diskurser som de lever i och som finns i samhället. LÄS MER

 5. 5. Skolidrottens genusproblematik : en kvalitativ intervjuundersökning baserad på erfarenheter hos pedagoger i mellansvenska skolor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Robin Olofsson; Jonas Persson; [2010]
  Nyckelord :betyg; genus; klassrumsklimat; könsintegrerad undervisning; könsroller;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka effekten av könsintegrerad respektive könssegregerad idrottsundervisning ur ett genusperspektiv samt vad som egentligen är att föredra, enligt pedagogerna. Med effekten åsyftas parametrar såsom betyg, klassrumsklimat och den generella attityden gentemot de båda undervisningsformerna. LÄS MER