Sökning: "Könssegregation"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet Könssegregation.

 1. 1. Chefer som agerar – olika? En kvantitativ studie om könsskillnader i chefers åtgärder för att undvika sjukskrivning av medarbetare med vanlig psykisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Hanna Dahlbäck Linnér; [2023-09-22]
  Nyckelord :Vanlig psykisk sjukdom; CMD; Chefer; Könsskillnader; Könssegregation; Förebyggande åtgärder; Privat sektor; Regressionsanalys. Common mental disorders; CMD; Managers; Gender differences; Gender segregation; Preventive measures; Private sector; Regression analysis;

  Sammanfattning : Sjukfrånvaro till följd av vanliga psykiska sjukdomar (CMD) såsom utmattningssyndrom, ångest och depression fortsätter att öka. Chefer är enligt lag skyldiga att agera för att undvika sjukskrivning, men behöver ges förutsättningar att omsätta lagarna i praktiken. LÄS MER

 2. 2. Att Bygga En Jämställd Framtid : En studie om Könsnormer och Könssegregering

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Alva Rydell Russberg; [2023]
  Nyckelord :Jämställdhet; Machokultur; Horisontell Könssegregation; Vertikal Könssegregation; Könsnormer; Genusperspektiv; Machonormer; Samhällsbyggande sektorn;

  Sammanfattning : Detta examensarbete porträtterar, genom en enkätstudie, kvinnors upplevelser och erfarenheter vad gäller karriärmöjligheter samt arbetsklimat inom den samhällsbyggande sektorn i Sverige. Rapporten syftar till att synliggöra mansdominansen samt de könsnormer som råder inom samhällsbyggnadssektorn, men även att lyfta blicken framåt. LÄS MER

 3. 3. Jämställdhet i byggbranschen. Strategiskt jämställdhetsarbete i en könssegregerad bransch

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Blanck; Soroush Mahmoudi; [2022-08-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den svenska byggbranschen är, liksom den globala byggbranschen, mansdominerad. På senare tid har könssegregationen inom branschen fått större uppmärksamhet av både samhället och forskare, som har intresserat sig för problematiken med hög könssegregation i en bransch. LÄS MER

 4. 4. Synliggör distansundervisning att pojkar curlas? : En undersökning av sambandet mellan etableringen av svensk distansundervisning och utvecklingen mellan flickors och pojkars inrapporterade betygspoäng på de obligatoriska nationella proven i gymnasiet.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Marica Wennman; Sofia Olofsson; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; Difference-in-Difference-in-Differences; Distansundervisning; Flickor; Genomsnittsbetyg; Könssegregation; Obligatoriska nationella prov; Pojkar; Underkända betyg; Welchs approximation;

  Sammanfattning : Vilka är effekterna av klassrummens digitala anpassningar i händelserna av en pandemi? Covid-19 har globalt sedan slutet av 2019 i olika omfattning och takt påverkat världsekonomin, den sociala mobiliteten och för Sverige likt många andra länder även skolbänken. Som ett led i stegen av Folkhälsomyndighetens rekommendationer som syftar till att motverka smittspridningen har klassrumsundervisning på riksnivå avlösts av olika hybrider av distansundervisning. LÄS MER

 5. 5. Det (o)jämställdaprogrammet- En kvalitativ studie om könsmärkning på personalvetarprogrammet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Filip Olofsson; Henrik Näslund; [2022]
  Nyckelord :Könsmärkning; Könssegregation; Personalvetare; Drivkrafter;

  Sammanfattning : Det är betydligt fler kvinnor än män som söker sig till den akademiska världen. Svenska universitet präglas av en horisontell könsfördelning. Män och kvinnor söker sig till olika utbildningar även om majoriteten är kvinnodominerade. LÄS MER