Sökning: "Könssegregerad arbetsmarknad"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Könssegregerad arbetsmarknad.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av sin arbetssituation i samband med föräldraskap : i förhållande till karriärmöjligheter, löneutveckling och det mentala hälsotillståndet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Jenny Svensson; Klara Zetterberg; [2019]
  Nyckelord :Könssegregerad arbetsmarknad; jämställdhet; föräldraskap; föräldraledighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om och hur kvinnor upplever att deras föräldraskap och föräldraledighet har påverkat deras arbetssituation i förhållande till tre förutbestämda huvudteman: löneutveckling, karriärmöjligheter och det mentala hälsotillståndet. Syftet var även att undersöka vad kvinnorna ansåg vara de bakomliggande faktorerna till deras upplevelser. LÄS MER

 2. 2. Mycket snack och lite verkstad i byggbranschen? : En kvalitativ studie om hur ett företag arbetar med sitt varumärke för att attrahera och rekrytera kvinnor i en mansdominerad bransch.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sigrid Palmkvist; Louise Wöllner; [2019]
  Nyckelord :HR; Employer branding; genus; attraktiv arbetsgivare; byggnadsbranschen; arbetsgivarvarumärke;

  Sammanfattning : Sveriges arbetsmarknad kan idag beskrivas som könssegregerad. I framtiden kan detta leda till svårigheter att bemanna, samt bidra till en ojämställd arbetsmarknad, vilket bland annat kan innefatta könsfördelningen i de ledande positionerna. LÄS MER

 3. 3. Studie- och yrkesvägledares upplevelser av att vägleda män på en könssegregerad arbetsmarknad

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Tommy Mellgren; [2019]
  Nyckelord :studie- och yrkesvägledning; Könssegregerad arbetsmarknad; Vuxenutbildning; Begränsningar; Pragmatiskt rationella val; Män;

  Sammanfattning : Den svenska arbetsmarknaden är i stor utsträckning könssegregerad. Detta är inget nytt fenomen men forskning visar att arbetsmarknadsutvecklingen medför en ökning utav yrken som är kvinnligt kodade, och en minskning utav manligt kodade yrken. LÄS MER

 4. 4. Byggarbetare eller barnskötare?- En kvalitativ undersökning om studie- och yrkesvägledares syn på den könssegregerade arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Jönsson; Marie Rinne; [2019]
  Nyckelord :Intresse; Könssegregerad arbetsmarknad; könsstereotyp; Studie- och yrkesval; Studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ett influerat utbildningsval

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Therese Max; Therese Nilsson; [2018]
  Nyckelord :yrkesprogram; genus; utbildningsval; självuppfattning; motstånd;

  Sammanfattning : Arbetsmarknaden är könssegregerad där andelen män och kvinnor skiljer sig inom olika branscher. Även om arbetet för en jämställd arbetsmarknad har utvecklats tenderar killar och tjejer att välja könsstereotypiska program på gymnasiet. LÄS MER