Sökning: "Köprättsligt fel"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Köprättsligt fel.

 1. 1. Bevisbördan för fel i häst – en jämförelse mellan felansvaret i konsumentköplagen respektive köplagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Kristin Einarsson; [2019]
  Nyckelord :Hästjuridik; konsumentköplagen; bevisbörda; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige finns det 335 500 hästar enligt Statistiska centralbyrån. Hästsporten är växande och handeln med tävlingshästar har kommit att utgöra en stor del av hästbranschens levebröd. Beroende på om säljaren bedöms vara näringsidkare eller privatperson så blir olika lagar tillämpliga vid en hästförsäljning. LÄS MER

 2. 2. Obefogade hävningsförklaringar - ur ett köprättsligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Adam Follin; [2016]
  Nyckelord :administrative law; förmögenhetsrätt; obefogad; hävning; hävningsförklaring; köplagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att häva ett avtal är en ingripande åtgärd varför hävningspåföljden endast kan göras gällande vid väsentliga avtalsbrott enligt svensk rätt. Denna framställning syftar till att dels undersöka hur väsentlighetsrekvisitet är utformat enligt gällande rätt, dels utforska vilka rättsverkningar som uppkommer för den som mottagit en obefogad hävningsförklaring i den bemärkelsen att väsentlighetsrekvisitet inte har uppfyllts. LÄS MER

 3. 3. Fastighetsmäklarens upplysningsplikt :  Avseende omfattningen av upplysningsplikten gentemot köparen, med inriktning på fysiska missförhållanden hänfört till fastigheten

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Lina Snihs; [2012]
  Nyckelord :Property law; Law about realtor’s obligations; Realtor’s responsibility to submit to good faith and fair dealing; Realtor’s liability to inform on physical errors; Property owner’s liability to inform on factual errors; Buyer’s liability to survey the property; FML 16§; JB 4:19§; RÅ 2006 ref. 53.; Fastighetsmäklarrätt; Fastighetsrätt; Fastighetsmäklarlagen; Jordabalken; Fastighetsmäklare; God fastighetsmäklarsed; Omsorgsplikt; Fastighetsmäklarens upplysningsplikt; Säljarens upplysningsplikt; Köparens undersökningsplikt; Faktiska fel; Köprättsligt fel; FML 16§; JB 4:19§; RÅ 2006 ref. 53;

  Sammanfattning : Vid en fastighetsöverlåtelse är det mycket information som ska utbytas på kort tid, mellan köpare, säljare och mäklare vad beträffar fastighetens fysiska skick och standard. I egenskap av en lojal, opartisk och sakkunnig person avseende fastighetsförsäljningar, har mäklaren ålagts en upplysningsplikt avseende sådant kring fastighetens skick som denne iakttagit, känner till eller annars har anledning att misstänka, som kan antas ha betydelse för köparen. LÄS MER

 4. 4. Produktansvar vid hästavel : Tillämpningsproblem i gällande rätt

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Sofia Lundberg; [2009]
  Nyckelord :Produktansvar; Köprätt; Skadeståndsansvar; Felansvar; Garantiansvar; Hästavel; Genetiska fel.;

  Sammanfattning : Organiserad hästavel har bedrivits i Sverige sedan sekler tillbaka. Under de senaste åren har aveln ökat och effektiviserats genom användningen av artificiell insemination. I dagsläget kan ett enda ejakulat fördelas på flera ston och stona behöver inte längre transporteras långa sträckor till hingsten. LÄS MER

 5. 5. Garantier i olika skeden av en företagsförvärvsprocess och köparens vetskap om garantibrister

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Aron Skogman; [2008]
  Nyckelord :Civilrätt; oklassificerad; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna framställning behandlar rättsläget beträffande frågor om prekontraktuella garantiers köprättsliga betydelse och köparens vetskap om garantibrister vid överlåtelser av aktiebolag. Med utgångspunkt i rättsläget diskuteras hur frågor om prekontraktuella garantier och köparens vetskap kan regleras i ett överlåtelseavtal. LÄS MER