Sökning: "Körsång hälsopromotion flow"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Körsång hälsopromotion flow.

  1. 1. Körsång som hälsofrämjande aktivitet : En studie om flowskapande och hälsofrämjande upplevelser av att sjunga i grupp

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

    Författare :Hannah Johansson; [2017]
    Nyckelord :Choir singing health promotion flow; Körsång hälsopromotion flow;

    Sammanfattning : I studien undersöks hur körsång påverkar den upplevda hälsan hos körsångare inom Svenska kyrkan. För att fördjupa studien ytterligare studerades även respondenternas upplevelser av körsången och hur dessa upplevelser kan kopplas till flow-teorin. LÄS MER