Sökning: "K3-regelverket"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet K3-regelverket.

 1. 1. Tillämpning och förståelse av redovisningsregelverk : En experimentell studie kring kryptovalutans redovisning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Martin Gustafsson; Rebecca Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Accounting; IFRS; cryptocurrency; intangible assets; K3-regulations; agenda decisions; Redovisning; IFRS; Kryptovalutor; immateriella anläggningstillgångar; K3-regelverket; agenda decisions;

  Sammanfattning : Bakgrund: Genom den kraftiga ökningen i användandet av tekniska och digitala betalmedel fanns ett behov av att se över de existerande regelverken. Den markanta största avsaknaden är regleringar kring egenupparbetade immateriella tillgångar och kryptovalutor vilket utgjorde grunden för denna studien. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar och möjligheter för revisorer till följd av Covid-19 pandemin : En kvalitativ studie om ökat distansarbete och dess inverkan på revisionskvalité

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Dahlgren Johanna; Kenneman Olivia; [2022]
  Nyckelord :Audit quality; communication; efficiency; knowledge development; teleworking; digitization; digital collection of audit evidence; the auditing profession; Independent; objectivity; Revisionskvalité; kommunikation; effektivitet; kunskapsutveckling; distansarbete; digitalisering; digital inhämtning av revisionsbevis; revisionsprofessionen; oberoende; objektivitet;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin har orsakat dödsfall, risk för människors hälsa och en världsekonomisk nedgång vilket resulterade i att restriktioner infördes för att minska smittspridningen. Restriktioner i form av fysisk distansering till följd av Covid-19 pandemin har skapat både utmaningar och möjligheter för olika branscher i världen. LÄS MER

 3. 3. Att frivilligt välja K3 framför K2 : en kvalitativ studie i små svenska företag ur revisorns perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Emma Johnsson; Johanna Nilsson; [2021]
  Nyckelord :K3-regulation; K2-regulation; principle-based accounting; rules-based accounting; stakeholder theory; institutional theory; positive accounting theory; K3-regelverket; K2-regelverket; principbaserad redovisning; regelbaserad redovisning; intressentteorin; institutionell teori; positiv redovisningsteori;

  Sammanfattning : Redovisningen syftar till att generera en rättvisande bild av ett företags finansiella ställning. Forskning visar att den principbaserade redovisningen ger en mer rättvisande bild av ett företag än den regelbaserade. Det är Bokföringsnämnden som skapar normgivningen för svenska företag som inte är tvingade att tillämpa IFRS. LÄS MER

 4. 4. Leasingavtal utifrån IFRS 16 och K3 : En komparativ studie beträffande värdering, uppskjuten skatt och inkomstbeskattning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Stina Mårtensson; Emelie Lund; [2021]
  Nyckelord :Leasing; IFRS 16; K3; income taxation; deferred tax; qualitative characteristics; stakeholders; Leasing; IFRS 16; K3; inkomstbeskattning; uppskjuten skatt; kvalitativa egenskaper; intressenter;

  Sammanfattning : Redovisningsmässigt klassificeras leasingavtal som operationella eller finansiella. Som ett alternativ till finansiering har operationella leasingavtal tillämpats frekvent av företag. Med anledning av att ett operationellt leasingavtal inte behöver redovisas i rapporten över finansiell ställning för leasetagare. LÄS MER

 5. 5. Egenupparbetade immateriella tillgångar : En komparativ studie av IAS 38 och K3

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Phuong Linh Nguyen; Niklas Jansson; [2021]
  Nyckelord :Intangible assets; IAS 38; IFRS; K3; Positive accounting theory; Fair presentation; Prudence concept; Research and development.; Immateriella tillgångar; IAS 38; IFRS; K3; Positiv redovisningsteori; Rättvisande bild; Försiktighetsprincipen; Forskning och utveckling.;

  Sammanfattning : Forskning och utveckling utgör den största posten bland egenupparbetade immateriella tillgångar. Inom bara Europa uppgick läkemedelsföretagens investeringar inom forskning och utveckling till 37 500 miljoner euro. Hur dessa utgifter ska redovisas har länge varit uppe för diskussion. LÄS MER