Sökning: "K4 regler"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden K4 regler.

 1. 1. Mindre företags val av K-regelverk : - Hur valde företag mellan K2 och K3?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linn Backeström; Kristoffer Andersson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Redovisning handlar om att praktiskt skapa information som gör det möjligt för intressenter att granska och urskilja registrerade aktiviteter och artiklar. I Sverige är aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och fysiska personer som bedriver enskild näringsverksamhet bokföringsskyldiga. LÄS MER

 2. 2. Val av regelverk för redovisning : En kvalitativ studie om mindre företags val mellan regelverken K2 och K3

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Jolin Dyfvelsten; Miranda Hultström; [2015]
  Nyckelord :K2; K3; regulatory framework; accounting; small companies; principles; rules; K2; K3; regelverk; redovisning; mindre företag; principer; regler;

  Sammanfattning : Sveriges redovisningsreglering har under lång tid utvecklats genom omfattande lagstiftning och under senare år även influerats av den internationella redovisningen. Då BFN ansåg att redovisningen för onoterade företag var alltför komplicerad kom regleringen att utvecklas genom BFN:s kategoriseringsprojekt som innebar att alla Sveriges företag delades in i fyra kategorier, K1-K4, utifrån företagens storlek och verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Implementeringen av K3 : En standardisering av redovisningens regelverk

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sevinc Selek; Sofie Larsson Schill; [2014]
  Nyckelord :K3; ifrs for SME; ifrs; regelverk; redovisning; revision;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka implementeringen av det nya regelverket, K3 som en standardisering av redovisningsreglerna, både internationellt och nationellt. K-projektet påbörjades år 2004, då BFN beslutade om att ändra inriktning på sin normgivning. LÄS MER

 4. 4. Spelar förtroendet någon roll? : Vid valet av K2 eller K3-reglerna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Evelina Fällström; Sandra Beijbom; [2013]
  Nyckelord :Trust; K2 and K3-regulations; management; accounting consultant and auditor; Förtroende; K2 och K3-regler; företagsledning; redovisningskonsult och revisor.;

  Sammanfattning : The Swedish Accounting Standards Board has developed rules of simplification to unlisted companies in Sweden. This project is called the K-project and is divided into four different categories, K1-K4, after the different companies’ size and legal form. LÄS MER

 5. 5. Är god redovisningssed fortfarande god sed?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Viktor Niklasson; Carl-Oscar Olofsson; [2013]
  Nyckelord :Viktor Niklasson; Carl-Oscar Olofsson; Fredrik Reinfeldt; ekonomi; redovisning; företagsekonomi; redovisningssed; god; sed; Handelshögskolan; vid; Karlstad; Universitet; Kandidat; uppsats; kandidatuppsats; c-uppstas; k-regelverken; k1; k2; k3; k4; BFN; bokföringsnämnden; förenkling; regelförenklingsarbetet; administrativa kostader; allmänna; råd; bindande; frivilliga; IASB; IFRS; SMES; SME:S; US GAAP; redovisning; rättvisande bild; makt; EU; USA; normgivningsmakt; normgivningskompetens; sambandet; redovisning; beskattning; praxisorienterad; normgivning; BFNAR; regeringen; regelrådet; regelverk; k-råden; industriell makt; regelförenklingsarbetet; regelförenkling; bryter; grundlagen; grundlagar; RF; ÅRL; BFN; FAR; internationalisering; harmonisering; FinForum; 2013; 2012; Grand Hotel; redovisningspraxis; internationella redovisningsnormer; bokföringsbrott; avvikelser; redovisnings; förändringar; balansräkning; resultaträkning; koncernredovisning; NJA; SOU; normgivningsprocessen; PWC; Ernst Young; Grant Thornton; revisionsbyråer; revision; regeringens; handlingsplan; regelförenklingsarbetet; Mikael Johnson; Bengt Bengtsson; Michaela Nilsson; Sten-Eric Ingblad; Dan Brännström; Annika Falkengren; Christina Libassi; Claes Janzon; Göran Anrell; Eva Törning; Ulf Selander; Thomas Engelbrektsson; Business; School; noterade; onoterade; bolag; småföretag; regelverken; tvingande; redovisningsområdet; statens; expertorgan;

  Sammanfattning : SammanfattningBokföringsnämnden (BFN) är en statlig myndighet under regeringen som är statens expertorgan på redovisningsområdet. De ansvarar för att främja utvecklingen av den goda redovisningsseden som enligt definitionen skall grundas utifrån praxis. LÄS MER