Sökning: "KASAM övervikt"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden KASAM övervikt.

 1. 1. ”Det är en övningsarena för liten och stor” : en intervjustudie kring familjecentralers hälsofrämjande och förebyggande arbete.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för folkhälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Emelie Persson; Louise Sörensen; [2019]
  Nyckelord :Health promotion work; preventive work; health work; family centres; obesity; Hälsofrämjande arbete; förebyggande arbete; hälsoarbete; familjecentraler; övervikt och fetma;

  Sammanfattning : Introduction: Authorities within the health care sector have a big responsibility for public health, where health promotive and preventive work methods applies to achieve a positive public health development. A big public health problem is obesity, which is a large contributing factor to lifestyle diseases that affects both adults and children. LÄS MER

 2. 2. HÄLSORISKER FÖR BARN OCH UNGDOMAR INOM SÄRSKILT BOENDE HUR ARBETAR PERSONAL MED KOST OCH MOTION?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :shanaz ghader; [2015]
  Nyckelord :barn; hälsorisk; intellektuell funktionsnedsättning; kostvanor; motion; övervikt;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att personer med funktionsnedsättningar har en sämre kosthållning och har lättare för att utveckla hälsorisker som övervikt och fetma än övrig befolkning. Detta kan bero på att personal inom vård och omsorg inte är medvetna om denna problematik och inte har tillräckligt med kunskap om närings- och livsmedelslära. LÄS MER

 3. 3. Livsstilsförändring på livstid? : Projekt med inriktning mot unga, överviktiga, på Väddö Folkhögskola, 2005 - 2008

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner

  Författare :Ebba Sellström; [2009]
  Nyckelord :Prctitioner research; learning study; sense of coherence SOC ; empowerment; lifestyle change; self-esteem; Praxisnära forskning; projekt; Learning study; kasam; empowerment; övervikt; livsstilsförändring; självkänsla;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Övervikt i ett hälsoperspektiv : en litteraturgranskning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur; Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

  Författare :Mia Kleibrant; Katarina Rolander; [2005]
  Nyckelord :Övervikt; KASAM; Viktminskning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Känsla av sammanhang, kön och psykosociala faktorers samvariation med Body Mass Index – baserat på Liv och hälsa - Ung 2004 skolår 9, Västmanland

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Maria Norfjord Zidar; [2005]
  Nyckelord :BMI; family relationships; friendship; sex; SOC.; BMI; familjerelationer; kamratrelationer; KASAM; kön.;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma är ett snabbt växande folkhälsoproblem som medför ökad risk för psykosocialt lidande och många allvarliga sjukdomar. Särskilt oroande är att övervikt och fetma allt oftare drabbar barn och ungdomar. LÄS MER