Sökning: "KASAM Sense of Coherence"

Visar resultat 1 - 5 av 436 uppsatser innehållade orden KASAM Sense of Coherence.

 1. 1. Omvårdnadsåtgärder som syftar till att minska ofrivillig ensamhet hos äldre i ordinärt boende : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Renner; Elin Holmberg; [2024]
  Nyckelord :Elderly; Involuntary loneliness; Nurses; Nursing interventions; Ordinary housing; Ofrivillig ensamhet; Omvårdnadsåtgärder; Ordinärt boende; Sjuksköterskans roll; Äldre människor;

  Sammanfattning : Bakgrund I takt med att den äldre befolkningen ökar, ökar även antalet äldre över 65 år som upplever ensamhet. Idag anses ofrivillig ensamhet utgöra ett folkhälsoproblem med bland annat en ökad dödlighet hos de drabbade. LÄS MER

 2. 2. KASAM: En nyckel till att hantera stress på dagens arbetsplatser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Samantha Temple Sten; Ina Bäck; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studies syfte var att undersöka hur Känsla av Sammanhang (KASAM) påverkar upplevelsen av arbetsrelaterad stress och om ålder och könsidentitet spelar någon roll i detta sammanhang. Syftet var att undersöka potentiella samband mellan dessa variabler. LÄS MER

 3. 3. “... vi som anhörigkonsulenter måste bli bättre på att formulera vad vi gör för något…” : En kvalitativ studie om anhörigkonsulenters upplevelse av arbetet med anhöriga

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Mathilda Lindberg; [2024]
  Nyckelord :Caregiver consultants; relative caregiver; collaboration; collaboration processes; Anhörigkonsulenter; anhörig; samverkan; samverkansprocesser;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka anhörigkonsulenters erfarenheter av arbetet med anhörigstöd samt upplevelsen av samverkansprocesser med andra aktörer. Studien gjordes med en kvalitativ ansats där empirin samlades in genom sex semistrukturerade intervjuer med anhörigkonsulenter i olika kommuner i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Att lyfta fram kvinnors upplevelser: en studie om livmoderhalscancers påverkan på kvinnors sexuella hälsa : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Malin Carlborg; Linnéa Danielsson; Elin Mahrs Widelius; [2024]
  Nyckelord :Qualitative method; cervical cancer; gynecological cancer; nursing care; SoC Sense of coherence ; experiences; Kvalitativ metod; cervixcancer; gynekologisk cancer; omvårdnad; KASAM; erfarenheter ;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2020 rapporteras det globalt 604 000 nya fall av livmoderhalscancer. I 90% av fallen skedde dessa i låg- eller medelinkomstländer. Den vanligaste orsaken till livmoderhalscancer är infektion med HPV-virus som är en sexuellt överförbar infektion. LÄS MER

 5. 5. Hundens dramaturgi : En kvalitativ observationsstudie som undersöker hundens effekt på äldre inom äldrevården

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Ida Olsson; Johannes Ångman; [2024]
  Nyckelord :Elderly; Visiting dog; Retirement home; Goffman; Sence of Coherence; Äldre; Besökshund; Äldreboende; Goffman; KASAM;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka relationen mellan hund och boende på äldreboende i olika vardagssituationer samt hur relationen mellan hund och äldre på äldreboende påverkar den äldres välbefinnande. Deltagande observationer samt en kompletterande semistrukturerad intervju har använts för att införskaffa data. LÄS MER