Sökning: "KASAM SORG"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden KASAM SORG.

 1. 1. Närståendes upplevda behov av stöd i palliativ vård : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Josefin Moell; Michaela Rooslien; [2019]
  Nyckelord :Palliativ vård; Närstående; Socialt stöd; KASAM; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård vilar på fyra hörnstenar, varav en är närståendestöd. Det kan vara en omvälvande och påfrestande process att som närstående vara en del av palliativ vård då situationen ofta kantas av oro, ångest, rädsla och isolering. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadspersonals erfarnheter av att i hemmiljö vårda patienter i livets slutskede : en forskningsöversikt utifrån begreppet KASAM

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Idha Edström; Malin Ritzing; [2018]
  Nyckelord :Nursing staff; Experiences; Palliative care; Home environment; SOC; Omvårdnadspersonal; Erfarenheter; Palliativ vård; Hemmiljö; KASAM;

  Sammanfattning : Världshälsoorganisationen definierar palliativ vård som ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten hos patienter och deras familjer som står inför problem som följer med en livshotande sjukdom. Den palliativa vården ska bygga på ett förhållningssätt som kännetecknas av en helhetssyn på människan. LÄS MER

 3. 3. En förändrad livssituation : Upplevelser av att leva nära Alzheimers sjukdom: En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Josefine Bäckman; Stina Carlson; Linn Danielsson Örtenblom; [2018]
  Nyckelord :Alzheimer s Disease; Caregiver; Family member; Sense of coherence; Qualitative studies; Alzheimers sjukdom; Anhöriga; Familjemedlemmar; KASAM; Kvalitativ litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen. Anhöriga tar ofta ett stort ansvar över sin närstående med sjukdomen. Det är viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar samt ger stöd och information till anhöriga för att möjliggöra en vardag med god livskvalitet. LÄS MER

 4. 4. Att balansera på en hängbro : Om upplevelsen av att leva med ALS

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Mattias Torsson; Emma Örvell; [2017]
  Nyckelord :ALS; Autobiographies; Experience; Patient perspective; SOC; ALS; KASAM; Patientperspektiv; Självbiografier; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros är en motorneuronsjukdom som leder till total förlamning av kroppens viljestyrda muskulatur och döden inom några få år medan medvetandet behålls opåverkat under hela sjukdomsförloppet. Det bidrar till ett fysiskt, psykiskt och existentiellt lidande hos patienten. LÄS MER

 5. 5. Arbete i glädje och sorg : En kvalitativ studie om arbetsglädje för personal på ett äldreboende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Monica Asp; [2017]
  Nyckelord :Äldreomsorg; KASAM; arbetsmiljö; arbetsglädje;

  Sammanfattning : Behovet av personal inom vård- och omsorg beräknas öka. Personal som arbetar i denna sektor står bakom de flesta av anmälningarna av arbetsskada. Det är betydelsefullt att arbeta förebyggande med arbetsmiljö både för att främja anställdas hälsa och utveckla verksamheter. LÄS MER