Sökning: "KASAM begriplighet"

Visar resultat 1 - 5 av 234 uppsatser innehållade orden KASAM begriplighet.

 1. 1. ”Jag får försöka tills det går”

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Erika Bettinger; Malin Jonsson; [2021-02-08]
  Nyckelord :motivation; grundsärskolan; elevperspektiv; sociokulturella perspektiv; KASAM; medbestämmandeteori;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att genom elevperspektiv synliggöra faktorer som främjar elevers drivkraft och motivation till skolarbete och lärande i grundsärskolan årskurs 7-9. Forsknings-frågor: Vad anser eleverna ger dem motivation i sin skolvardag? Vilka inre och yttre faktorer lyfter eleverna fram som betydelsefulla för sin motivation i undervisningen? Vilken betydelse anser eleverna att lärare har för deras motivation och lärande?Teori: Teoretisk inramning för studien är sociokulturella perspektiv på lärande. LÄS MER

 2. 2. Att möta elever med språkstörning : - ett förebyggande och hälsofrämjande arbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Josefin Rönnerberg; [2021]
  Nyckelord :Förebyggande; hälsofrämjande; kommunikation; lärande; socialt samspel; språkstörning;

  Sammanfattning : Rönnerberg, Josefin (2020). Att möta elever med språkstörning - ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Stressfaktorer i förskolan : En studie om orsaker till och hantering av stressfaktorer som förskollärare kan möta i deras arbetsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Josefin Nygren; Ellen Isaksson; [2021]
  Nyckelord :preschool; preschool teacher; stressors; work environment; arbetsmiljö; förskola; förskollärare; stressfaktorer;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att bidra med kunskaper om orsaker till och hantering av stressfaktorer som förskollärare kan möta i deras arbetsmiljö. De frågeställningar som arbetet utgår från är: Vilka stressfaktorer beskriver förskollärarna att de upplever i förskolan? Hur hanterar förskollärarna de stressfaktorer som de beskriver? Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer för att nå fram till vårt resultat. LÄS MER

 4. 4. Livsstilsförändringar efter en hjärtinfarkt : Patientens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Linnéa Berg; Matilda Fahlén; [2021]
  Nyckelord :Hjärtinfarkt; Hälsofrämjande omvårdnad; KASAM; Livsstilsförändringar; Patientens perspektiv; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efter en hjärtinfarkt rekommenderas patienter att genomgå livsstilsförändringar för att minska risken för en andra hjärtinfarkt. Livsstilsförändringar definieras som att utföra en förändring i sin nuvarande livsstil. LÄS MER

 5. 5. Känsla av sammanhang i relation till fysisk och psykisk hälsa under klimakteriet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologiUmeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Charlotta Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Sense of Coherence; Climacteric Stage; Quality of Life; Mental Health; Känsla av sammanhang; klimakteriet; livskvalitet; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Livskvaliteten under klimakteriet och hur kvinnor skattar sin tillvaro påverkas av flera olika komponenter. Förutom sociala och miljömässiga förändringar, drabbas många kvinnor av olika grad av fysiska och psykiska symptom, som påverkar livskvaliteten negativt. LÄS MER