Sökning: "KASAM hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 680 uppsatser innehållade orden KASAM hälsa.

 1. 1. Förskollärares syn på relationen mellan hälsa och utomhuspedagogik : En intervjustudie med förskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Forsell; Susanne Hedlund; [2023]
  Nyckelord :physical health; mental health; outdoor pedagogy; comprehensibility; meaningfulness; manageability; fysisk hälsa; psykisk hälsa; utomhuspedagogik; begriplighet; meningsfullhet; hanterbarhet;

  Sammanfattning : Barns fysiska och psykiska hälsa har en viktig koppling till den utomhuspedagogiska verksamheten. Tidigare forskning visar att utomhuspedagogik är positivt för barnens hälsa, koncentrationsförmåga, inlärning, samarbetsförmåga och välmående. LÄS MER

 2. 2. "MAN VILL FINNAS DÄR FÖR KLIENTERNA, MAN VILL KUNNA GÖRA MYCKET, MEN MAN RÄCKER INTE TILL" : En kvalitativ studie om arbetsrelaterad stress och psykisk ohälsa hos socialsekreterare inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Natalia Hormez; Gabriella Markus; [2023]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; arbetsrelaterad stress; utbrändhet; arbetsmiljö; arbetsbelastning;

  Sammanfattning : Stress och psykisk ohälsa är något som de flesta människor någon gång i livet påträffar. Stress kan tolkas på olika sätt beroende på de sammanhang och situationer den enskilde befinner sig i. LÄS MER

 3. 3. Elevers upplevelse av särskilt stöd : En studie om hur elever i gymnasiet upplever sitt behov av särskilt stöd och om de får det stöd de behöver i idrottsundervisningen

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Marianne Gimhag; Fanny Huss; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med studien är att undersöka hur elever som har rätt till särskilt stöd upplever skolundervisningen med särskilt fokus på ämnet Idrott och hälsa. Studien utgår från frågeställningarna: Hur upplevs särskilt stöd utifrån elevens perspektiv?Hur upplever eleverna det särskilda stödet inom Idrott och hälsa? Hur motiveras elever med särskilt stöd att delta i idrottsundervisningen? Teori och metod Detta är en kvalitativ studie som inspireras av tre teoretiska utgångspunkter som är normkritisk pedagogik, KASAM samt Self-Determination Theory. LÄS MER

 4. 4. Mening i Livet kontra Känsla av Sammanhang

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Marie de Colli; [2023]
  Nyckelord :meaning in life; sense of coherence; coping strategies; motivation;

  Sammanfattning : Trots att de väletablerade begreppen Mening i livet (MIL) och Känsla av sammanhang (KASAM) är snarlika saknas forskning kring sambanden sinsemellan. Studiens syfte var att explorativt undersöka dessa samband samt om de korrelerar olika till motivation och coping. I studien ingick 191 universitetsstudenter varav 116 kvinnor. LÄS MER

 5. 5. ”JAG VET INTE OM DET JAG HAR UPPLEVT ÄR SEKUNDÄR TRAUMATISERING MEN…” : En kvalitativ studie om sekundär traumatisering hos socialsekreterare.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Malin Hällgren; Jenny Wässman; [2023]
  Nyckelord :Secondary trauma; Coping; Sense of coherence; Social worker; Role conflict; Peer support; Sekundärt trauma; Coping; KASAM; Socialarbetare; Rollkonflikt; Kollegialt stöd;

  Sammanfattning : Sekundär traumatisering beskriver ett tillstånd som kan uppstå till följd av att arbeta med traumatiserade människor. Konsekvensen av att drabbas av sekundär traumatisering kan ge livslånga psykiska och fysiska besvär hos den drabbade. LÄS MER