Sökning: "KASAM vårdvetenskap"

Visar resultat 6 - 10 av 75 uppsatser innehållade orden KASAM vårdvetenskap.

 1. 6. Den stressade sjuksköterskan : En litteraturöversikt om faktorer som kan leda till stress och utmattningssyndrom hos Nordiska sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Lindgren; Johansson Helen; [2018]
  Nyckelord :Burnout professional; Nurses; Work related stress; Arbetsrelaterad stress; Sjuksköterskor; Stress; Utbrändhet; Utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan slutet av 1990-talet har det i Sverige skett en ökning av långtidssjukskrivningar som framförallt beror på psykisk ohälsa. Personal inom sjukvården anser att deras arbete är stressigt och sjuksköterskor upplever att arbetet kan vara psykisk påfrestande. LÄS MER

 2. 7. Patienters erfarenheter efter en stroke : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ismail Sebunya; Tsegie Gebreyesus Desta; [2018]
  Nyckelord :Life change events; patient experience; poststroke; stroke; livsförändringar händelser; patienterfarenhet; poststroke; stroke;

  Sammanfattning : : Stroke är ett samlingsnamn för kärlsjukdomar i hjärnan som ger upphov till akuta symtom. Vid stroke drabbas hjärnans vävnad av bristande blodtillförsel (ischemi). Orsaker till ischemi kan var blödning eller tilltäppning från en central artär . Patienterna som överlever stroke har ofta någon typ av fysisk funktionsnedsättning kvar. LÄS MER

 3. 8. Ramadan Sawm : Upplevelser av Ramadan hos fastande muslimer i möte med vården – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Samuel Järnegard Fogelvik; Jakob Smitterberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Firandet av månaden Ramadan och den tillhörande fastan utgör en av islams fem pelare och praktiseras av muslimer världen över. De senaste decennierna har sett en ökad inflyttning till Sverige av folkgrupper med islam som kulturell bakgrund. Denna population kommer förr eller senare i kontakt med vården i det sekulära väst. LÄS MER

 4. 9. Hälsa, en fråga om vad och hur : En kvalitativ studie om tränares hälsoarbete inom ungdomsidrotten

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Henrik Strömlind; Björn Johansson; [2018]
  Nyckelord :Hälsa; känslan av sammanhang; hälsofrämjande arbete; ungdomsidrotten;

  Sammanfattning : Syfte: Är att belysa tränares hälsofrämjande arbete inom ungdomsidrotten, åldrarna 13–19, i Mellansverige. Frågeställningar: Vilka hälsoområden arbetar tränarna med inom ungdomsidrotten och hur arbetar tränarna med hälsa inom ungdomsidrotten. Metod: Studien genomfördes med kvalitativa intervjuer, med sex tränare i Mellansverige. LÄS MER

 5. 10. Upplevelser av att leva med venösa bensår : En litteraturöversikt med utgångspunkt i KASAM

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Isa Hoffman Hansen; Linnéa Bång; [2018]
  Nyckelord :Venous leg ulcer; Patient; Nurse; Experience; Sense of coherence; Venösa bensår; Patient; Sjuksköterska; Upplevelse; Känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : Bakgrund: Venösa bensår uppkommer till följd av venös insufficiens. Tillståndet förväntas öka i takt med en åldrande befolkning. Behandlingen kan vara tidskrävande och följsamheten är låg. Sjuksköterskan spelar en viktig roll vid behandlingen av dessa personer. LÄS MER