Sökning: "KASAM-13"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet KASAM-13.

 1. 1. Att leva i ett särskilt utsatt område - en möjlighet för välbefinnandet? : En studie om unga kvinnors syn på faktorer till välbefinnande och självskattad känsla av sammanhang.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Sophia El Agha Kasbah; Christian Åberg; [2020]
  Nyckelord :SOC; socioeconomically vulnerable area; young women; wellbeing; KASAM; särskilt utsatta områden; unga kvinnor; välbefinnande;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka unga kvinnors syn på faktorer till välbefinnande och jämföra synen med självskattad KASAM. Åtta unga kvinnor från ett särskilt utsatt område deltog i kvalitativa intervjuer och svarade på ett KASAM-13 frågeformulär. Empirin från dessa analyserades utifrån teorierna salutogenes och systemteori. LÄS MER

 2. 2. Sämre betyg - bättre rustad? : En kvantitativ enkätundersökning av socionomstudenters känsla av sammanhang, en jämförelse av de som antagits till socionomprogrammet via alternativt urval respektive de som antagits via betyg eller högskoleprovspoäng.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Sofia Haapanen; Christine Funck Ritshoff; [2020]
  Nyckelord :Alternativt urval; Socionomstudenter; KASAM; Känsla av sammanhang; KASAM-13;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjukskrivningar och avhopp till följd av stress är vanligt förekommande bland de som arbetar med socialt arbete. Studier har dock visat att vissa socialarbetare innehar egenskaper som gör dessa mer motståndskraftiga mot denna stress. LÄS MER

 3. 3. Oklara känslor i en oklar roll

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Julia Fonsell; Kim Kihlström; [2020]
  Nyckelord :Roll; resurser; samskapande; samproduktion; KASAM; välmående; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studenter mår sämre än yrkesverksamma. En individs välmående påverkas av hur tydlig beskrivningen (rollen) för den dagliga sysselsättningen är. Syftet med studien var att bredda kunskapen om svenska studenters välmående genom att applicera ett samskapandeperspektiv på högre utbildning. LÄS MER

 4. 4. Finns det något samband mellan mobbning, KASAM och psykiskt välbefinnande? : En enkätstudie kring individers upplevelse av grundskolemobbning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Maria Åhrlin; [2020]
  Nyckelord :Sense of Coherence; Psychological Well-being; Bullying; Känsla av sammanhang; Psykiskt välbefinnande; Mobbning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om samband fanns mellan respondenters känsla av sammanhang (mätt genom KASAM-13) och psykiska välbefinnande (mätt genom General Health Questionnaire) beroende på om individerna upplevt att de utsatts för mobbning eller inte under grundskoleåren. En kvantitativ studie utfördes med hjälp av en enkät där de 121 deltagarna besvarade frågor gällande KASAM och psykiskt välbefinnande. LÄS MER

 5. 5. Ensamkommande ungdomars känsla av sammanhang i jämförelse med ungdomar som inte är ensamkommande i Sverige

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Alva Amanda Säfström; Albulena Berisha; [2017-05-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Utifrån ett salutogent perspektiv jämförde vi ensamkommande ungdomars känsla av sammanhang (KASAM) med ungdomar som inte är ensamkommande i Sverige. KASAM mättes med formuläret KASAM-13 samt en modifierad version av formuläret som inkluderade frågor från BarnKASAM. LÄS MER