Sökning: "KAsam modellen"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden KAsam modellen.

 1. 1. Man har sjungit digitaliseringens lov. : En explorativ studie hur ledning i kommunal sektor beaktar anställdas arbetsmiljö vid implementering av digitala system.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Annica Asp; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; work environment; socio-technical; public sector; municipal sector; KASAM; efficiency; New Public Management; NPM; Work-Collegue Balance; Digitalisering; arbetsmiljö; implementering; socio-teknik; offentlig sektor; kommunal sektor; KASAM; effektivisering; NPM; e-förvaltning; Work-Collegue Balance;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utforska om chefer och ledare inom Nacka kommun tar anställdas arbeten och arbetsmiljö i beaktande när digitala system implementeras. Uppsatsen skrivs inom ramen för forskningsprojektet KomDig, vilket är en förkortning av Kommunal och Digital. Målsättningen med studien är att främja den digitala arbetsmiljön. LÄS MER

 2. 2. Med EHM blir alla vinnare? : En studie om elevhälsomötet som modell

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Karin Viklander; Marie Ådén; [2020]
  Nyckelord :Elevhälsan; förebyggande; hälsofrämjande; tvärprofessionell; samverkan.;

  Sammanfattning : Trots att Skollagen föreskriver att elevhälsoarbetet till största del ska vara av förebyggande och hälsofrämjande karaktär, visar forskning att skolans insatser alltför ofta är av åtgärdande slag på individnivå. Under senare år har en modell för elevhälsomötet, EHM, introducerats som sägs skapa struktur för elevhälsa och pedagoger att tillsammans arbeta med lärande, utveckling och hälsa på ett förebyggande och hälsofrämjande sätt. LÄS MER

 3. 3. Fritidspersonalens upplevda arbetsmiljö i särskilt utsatta områden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Samuel Olsson Lundh; Ahmed Warsame; [2020]
  Nyckelord :KASAM; Fritidspersonal; Samverkan; Fysisk arbetsmiljö; Psykosocial arbetsmiljö; Begriplighet; Hanterbarhet; Meningsfullhet; Presenteeism; Absenteeism;

  Sammanfattning : Den höga belastningen på skolpersonal och hur deras arbetsmiljö påverkar dem är något flera är medvetna om men som är svår att hantera och veta vad man ska göra åt. Tidigare forskning visar hur lärares undervisning påverkades av deras mående i förhållande till arbetsmiljö. LÄS MER

 4. 4. En digital livsstilsplan : Gymnasieelevers och skolpersonals upplevelse av FMS modellen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Malin Prestberg; Josefin Persson; [2020]
  Nyckelord :Health promotion; health; KASAM; lifestyle plan; school; Hälsofrämjande arbete; hälsa; KASAM; livsstilplan; skola;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to interview school staff and pupils’ experiences and opinions of the FMS model in health prevention and promotion in one upper secondary school. This master´s thesis is based on qualitative data from three interviews, one individual interview with the principal of the school, and two focus interviews where there were one group from the school staff and one group with pupils. LÄS MER

 5. 5. "En dag ska vi alla dö. Men alla andra dagar ska vi leva!" : Patienters hälsa i väntan på transplantation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Maria Bornhov; Carolina Gonzalez Ramos; [2020]
  Nyckelord :Organtransplantation; väntan; upplevelse och hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Organbristen är stor i Sverige. Trots det är endast en liten del av befolkningen med i donationsregistret. Samtidigt finns det en patientgrupp med ett stort lidande, de som är i behov av ett nytt organ för att överleva. Patienten vet att denne riskerar att dö under sin väntan. LÄS MER