Sökning: "KAsam modellen"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden KAsam modellen.

 1. 1. Predicering av upplevelse av arbete och arbetssituation : känsla av sammanhang, upplevd stress, ålder och kön

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Jenny Kvam; [2019]
  Nyckelord :Sense of coherence; stress; work experience; Känsla av sammanhang; stress; upplevelse av arbete;

  Sammanfattning : Negativ stress påverkar vår fysiska och psykiska hälsa. Hur vi upplever vår allmänna stress påverkar vår upplevelse av arbete och arbetssituation. Vad som upplevs som stressande varierar bland individer och hur vi hanterar vår upplevda stress är också olika. LÄS MER

 2. 2. Kvinnliga lärares psykosociala arbetsmiljö : En kvantitativ tvärsnittsstudie om den självupplevda psykosociala arbetsmiljön, ur ett salutogent perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Julia Pettersson; Ida Adolfsson; [2019]
  Nyckelord :Sense of coherence; occupational therapy; health promotion; Work Experience Mesurement Scale WEMS ; Känsla av sammanhang KASAM ; arbetsterapi; hälsopromotion; Work Experience Measurment Scale WEMS .;

  Sammanfattning : Kvinnliga lärare upplever sitt arbete som meningsfullt samtidigt som de utsätts för tidspress, vilket har en negativ inverkan på deras psykosociala arbetsmiljö och hälsa. Syftet med denna studie var att beskriva den självupplevda psykosociala arbetsmiljön hos kvinnliga lärare ur ett salutogent perspektiv. LÄS MER

 3. 3. En friskvårdssatsning i form av gemensamma träningspass : En kvalitativ studie om dess koppling till arbetet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ida Ek; [2019]
  Nyckelord :Friskvårdssatsning; social sammanhållning; psykosocial arbetsmiljö; hälsopromotion.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att skapa en djupare förståelse för den upplevsele som anställda i en statlig myndighet har avseende friskvårdssatsning med gemensamma träningspass och dess betydelse. Frågeställningar som har använts för att besvara syftet är hur upplevelsen av friskvårdssatsningen har varit, vilken betydelse satsningen har haft för den sociala sammanhållningen samt vilken betydelse den har haft för arbetssituationen. LÄS MER

 4. 4. Effekten av olika preventiva insatser vid kardiovaskulära sjukdomar : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ulrika Lidberg; [2019]
  Nyckelord :cardiovascular disease; prevention; intervention; sense of coherence; kardiovaskulära sjukdomar; prevention; intervention; känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kardiovaskulär sjukdom är vida spridd över världen. Många riskfaktorer för sjukdomen bör kontrolleras med hjälp av hälsopreventiva insatser och kompletteras med läkemedelsbehandling. Syfte: Syftet var att undersöka vilka preventiva insatser som studerats för patienter med vaskulära sjukdomar, och effekterna av dessa. LÄS MER

 5. 5. Tillsammans skapar vi någonting : En kvalitativ studie om konstnärligt skapande och mätbarhet i socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Klara Larsson-Jones; Edith Lundahl; [2019]
  Nyckelord :Neurodevelopmental disorder; DSM-5; developmental disorder; “Sense of Coherence ; SOC; evidence-based practice; Jonna Bornemark; measuring the immeasurable; Konstnärligt skapande; NPF; utvecklingsstörning; KASAM ”en känsla av sammanhang”; evidensbaserad praktik; Jonna Bornemark ”att mäta det omätbara”;

  Sammanfattning : I den här studien intervjuas fem personer som är yrkesverksamma inom verksamheter med konstnärligt skapande som inriktning för personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) och/eller utvecklingsstörning. Syftet med studien är att belysa konstnärligt skapande som verktyg kopplat till ökade krav på evidensbaserad praktik i gruppverksamheter riktade till personer med NPF och/eller utvecklingsstörning. LÄS MER