Sökning: "KBR"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet KBR.

 1. 1. Evaluation of Carbon Source Addition on Denitrification Efficiency : A study in a continuous biological leachate water treatment system.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Isac Ingfeldt; [2020]
  Nyckelord :denitrification; nitrification; WWTP; carbon source; ethanol; glycerol; Brenntaplus VP1; nitrate; pilot;

  Sammanfattning : In 2014 SÖRAB constructed a continuous biological treatment system (KBR) to handle leachate waterfrom the landfill at the facility in Löt, north of Stockholm. The KBR is mainly focused on removal ofammonium nitrogen which would otherwise be released in to the recipient and contribute toeutrophication and damage to the environment. LÄS MER

 2. 2. Utformning av en driftstrategi för Löt lakvattenreningsanläggning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sofia Wirström Juhlin-Dannfelt; [2018]
  Nyckelord :Lakvatten; driftstrategi; ammonium; våtmark; lakvattenbildning; flöde;

  Sammanfattning : Söderhalls renhållningsverk AB’s (SÖRAB) waste facility have an active landfill where they previously have been deposited organic waste. This landfill generates leachate that contains high levels of ammonium. To treat the ammonium rich leachate SÖRAB has built a continuous biological treatment plant (KBR). LÄS MER

 3. 3. Energibalans av två glödgningsugnar inom ett integrerat stålverk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Dennis Färnström; [2017]
  Nyckelord :Annealing furnace; Energy Balance; Integrated steel mill; Glödgningsugn; Energibalans; Integrerat stålverk;

  Sammanfattning : Av den globala energianvändningen så upptar stålindustrin hela 5 % och sett till CO2 – utsläppen som orsakats av mänskliga faktorer så upptar stålindustrin hela 7 %. Stålindustrin är en energikrävande industri och därför är det viktigt att se över dess energianvändning för en nutida och framtida hållbarhet. LÄS MER

 4. 4. FÖRETAGSREKONSTRUKTION OCH PERSONLIGT ANSVAR : om rekonstruktionsmål och borgenärsskydd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonas Vedin Forsberg; [2017]
  Nyckelord :rekonstruktion; företagsrekonstruktion; kapitalbristreglerna; ABL; SFL; aktiebolagslagen; ansvarsregler; skatteförfarandelagen; företrädaransvar; insolvensrätt; personligt ansvar; obestånd; obeståndsrätt; konkurs; kapitalbrist; kontrollbalansräkning; KBR; 59 kap. SFL; 25 kap. ABL; borgenärsperspektiv; gäldenärsperspektiv; tvängslikvidation; medansvar;

  Sammanfattning : Ett företag med ekonomiska problem kan, enligt lagen om företagsrekonstruktion (LFR), ges möjlighet att rekonstruera verksamheten genom ett särskilt förfarande, en företagsrekonstruktion. Syftet med institutet är att livskraftiga bolag som har tillfälliga ekonomiska problem ska kunna komma på fötter igen och därmed undvika att bolaget försätts i konkurs med den värdeförstöring det typiskt sett innebär, både företags- och samhällsekonomiskt. LÄS MER

 5. 5. Glykol som kolkälla för lakvattenrening

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :William Jansson; [2017]
  Nyckelord :glykol; denitrifikation; KBR;

  Sammanfattning : Kväverening är en viktig process som utförs i många av de större reningsverken i Sverige föratt eliminera farliga ämnen som i stor utsträckning påverkar miljön och den globalauppvärmningen. En effektiv metod för att bli av med det kemiskt bundna kvävet är att användasig utav en denitrifikationsprocess med en kolkälla vars huvuduppgift är att med hjälp av kolreducera kvävet till mer stabila och mindre reaktionsbenägna molekyler. LÄS MER