Sökning: "KBR"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet KBR.

 1. 1. Optimizing the nitrogen removal in leachate treatment during continuous-flow biological treatment (KBR)

  Master-uppsats, KTH/Industriell bioteknologi

  Författare :Leandra Anali De Luca; [2021]
  Nyckelord :Microbial culture enrichment; Continuous-flow biological treatment – KBR; Landfill leachate; Nitrification; Denitrification; Bioaugmentation; Microbiell anrikning; Kontinuerlig biologisk rening – KBR; Deponilakvatten; Nitrifikation; Denitrifikation; Vattenrening;

  Sammanfattning : Användandet av deponier är en av de vanligaste metoderna för avfallshantering globalt. Trots insatser som gjordes för att förbjuda hushållsavfall i deponier under millennieskiftet, deponier skapade innan restriktionerna är fortfarande en risk för miljön. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of Carbon Source Addition on Denitrification Efficiency : A study in a continuous biological leachate water treatment system.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Isac Ingfeldt; [2020]
  Nyckelord :denitrification; nitrification; WWTP; carbon source; ethanol; glycerol; Brenntaplus VP1; nitrate; pilot;

  Sammanfattning : In 2014 SÖRAB constructed a continuous biological treatment system (KBR) to handle leachate waterfrom the landfill at the facility in Löt, north of Stockholm. The KBR is mainly focused on removal ofammonium nitrogen which would otherwise be released in to the recipient and contribute toeutrophication and damage to the environment. LÄS MER

 3. 3. Utformning av en driftstrategi för Löt lakvattenreningsanläggning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sofia Wirström Juhlin-Dannfelt; [2018]
  Nyckelord :Lakvatten; driftstrategi; ammonium; våtmark; lakvattenbildning; flöde;

  Sammanfattning : Söderhalls renhållningsverk AB’s (SÖRAB) waste facility have an active landfill where they previously have been deposited organic waste. This landfill generates leachate that contains high levels of ammonium. To treat the ammonium rich leachate SÖRAB has built a continuous biological treatment plant (KBR). LÄS MER

 4. 4. Energibalans av två glödgningsugnar inom ett integrerat stålverk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Dennis Färnström; [2017]
  Nyckelord :Annealing furnace; Energy Balance; Integrated steel mill; Glödgningsugn; Energibalans; Integrerat stålverk;

  Sammanfattning : Av den globala energianvändningen så upptar stålindustrin hela 5 % och sett till CO2 – utsläppen som orsakats av mänskliga faktorer så upptar stålindustrin hela 7 %. Stålindustrin är en energikrävande industri och därför är det viktigt att se över dess energianvändning för en nutida och framtida hållbarhet. LÄS MER

 5. 5. FÖRETAGSREKONSTRUKTION OCH PERSONLIGT ANSVAR : om rekonstruktionsmål och borgenärsskydd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonas Vedin Forsberg; [2017]
  Nyckelord :rekonstruktion; företagsrekonstruktion; kapitalbristreglerna; ABL; SFL; aktiebolagslagen; ansvarsregler; skatteförfarandelagen; företrädaransvar; insolvensrätt; personligt ansvar; obestånd; obeståndsrätt; konkurs; kapitalbrist; kontrollbalansräkning; KBR; 59 kap. SFL; 25 kap. ABL; borgenärsperspektiv; gäldenärsperspektiv; tvängslikvidation; medansvar;

  Sammanfattning : Ett företag med ekonomiska problem kan, enligt lagen om företagsrekonstruktion (LFR), ges möjlighet att rekonstruera verksamheten genom ett särskilt förfarande, en företagsrekonstruktion. Syftet med institutet är att livskraftiga bolag som har tillfälliga ekonomiska problem ska kunna komma på fötter igen och därmed undvika att bolaget försätts i konkurs med den värdeförstöring det typiskt sett innebär, både företags- och samhällsekonomiskt. LÄS MER