Sökning: "KBT i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden KBT i skolan.

 1. 1. IKBT på agendan: en ny behandlingsmetod på BUP Skåne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Annika Nilsson Wendel; Fina Hendrika Petersson; [2021]
  Nyckelord :Keywords: ICBT; Child and adolescent psychiatry; Parent-dedicated chapters; Therapists; Implementation; Surveys; Föräldramoduler; Behandlare; Implementering; Enkäter; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Internet KBT (IKBT) har funnits för vuxna sedan slutet av 1990-talet. Under senare år har IKBT utvecklats för barn och ungdomar men forskningen är begränsad. IKBT-programmet ”Ångesthjälpen ung” implementerades på BUP i Region Skåne 2017. LÄS MER

 2. 2. Skolkuratorers preventiva arbete för att förebygga psykisk ohälsa hos skolungdomar: En jämförande studie med TeamTilias arbete med ungas psykiska hälsa

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Modin; [2021]
  Nyckelord :psykisk hälsa; psykisk ohälsa; preventivt arbete; skolan;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur skolkuratorer arbetar preventivt för att förebygga psykisk ohälsa i skolan och jämföra med hur den ideella organisationen TeamTilia arbetar med ungas psykiska hälsa. En kvalitativ metod genomfördes och semistrukturerade intervjuer med sex skolkuratorer i tre olika kommuner i Västerbottens län. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter och upplevelser av matematikundervisning - elever i matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Annelie Svingdal; [2020]
  Nyckelord :Fokusgruppsintervjuer; matematiksvårigheter; mindset; motivation; självförtroende; specialpedagogik och variation;

  Sammanfattning : Skolans styrdokument poängterar att hänsyn ska tas till barns och elevers olika behov, och att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Den första funna publikationen som tar upp svårigheter i att behärska matematik, anger svårigheterna som brist eller ofullkomlighet hos personen, och skrevs av Oppenheim år 1885. LÄS MER

 4. 4. ART. Aggression Replacement Training. : En kvantitativ undersökning där resultat i skola och hem mäts på barns uppförandeproblem efter en intervention med ART-metoden i helklass.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ann-Katrine Landing; Sanna Sandström; [2011]
  Nyckelord :ART-metoden; Uppförandeproblem; Aggression; KBT;

  Sammanfattning : SammanfattningART-metoden har i denna undersökning använts som en multimodal metod. ART-metoden utvecklades från början för barn som uppvisade ett aggressivt beteende. Där dess grundare Goldstein, Glick och Gibbs (2001) menade att ett aggressivt beteende var ett komplext socialt inlärt beteende och således inget barn föddes med. LÄS MER

 5. 5. ART och skola - hand i hand?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Ditte Lindfors Berger; Emma Lundberg; [2010]
  Nyckelord :ART; UngdomsAlternativet; program; KBT; aggressivitet; interpersonell färdighetsträning; ilskekontrollträning; moralträning; integrering; implementering;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka och få kunskap om elevers upplevelse av sin situation på en skola som bedriver ART- programmet och arbetar för integrering av ART i övrig undervisning och verksamhet.(ART - Aggression Replacement Training) Vi har även forskat i hur lärarna på den specifika skolan upplever situationen för eleverna i såväl skolgång som socialt samt hur lärarna arbetar med ART. LÄS MER