Sökning: "KEMIKALIER"

Visar resultat 1 - 5 av 358 uppsatser innehållade ordet KEMIKALIER.

 1. 1. Dagligvaruhandelns hållbarhetsarbete i leverantörskedjan : En kvalitativ studie om ansvarstagande i leverantörskedjan för dagligvaruhandeln

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Simon Fyhr; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Världens resurser är begränsade, däribland infaller alla de konsumtionsvaror som människan behöver för att överleva. En av de absolut mest fundamentala är mat. Matförsörjningen sker till stor del via dagligvaruhandeln. LÄS MER

 2. 2. Kemikaliesmart förskola : En uppföljning av arbetet på Stockholms stads förskolor

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för miljövetenskap

  Författare :Fanny Söderberg; [2022]
  Nyckelord :Kemikalier; förskola; vägledning; åtgärder; uppföljning; Stockholms stad;

  Sammanfattning : Denna studie är en uppföljning på hur arbetet med vägledningen för kemikaliesmart förskola från Stockholms stad har fungerat. Syftet med detta var att ta reda på hur miljöförvaltningen iStockholms stad kan utöka sitt stöd till stadens förskolor inom detta arbete. LÄS MER

 3. 3. Optimerad kemisk efterfällning för låga fosforutsläpp och reduktion av DOC

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Lina Lennklev; Elin Nilsson; [2022]
  Nyckelord :WWTP; DOC; fosfor; avloppsvattenrening; kemisk fällning; kemisk efterfällning; turbiditet; jar test; UVA; vattenförsörjnings- och avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Behovet av avancerad rening genom till exempel ozonering eller aktivt kol på avloppsrenings-verk blir tydligare i världen som följd av höga uppmätta nivåer av läkemedelsrester i recipienter. I länder som Schweiz är implementeringen redan idag lagstadgad och också i Sverige förväntas inom en överskådlig framtid krav införas på avlägsning av organiska mikroföreoreningar från avloppsvatten. LÄS MER

 4. 4. Logistik för textilavfall inom Röda Korset : En analys av ekonomiska och miljömässiga aspekter

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Siri Ranung; [2022]
  Nyckelord :Textile management; re-use; cost-benefit analysis; material recycling; textile waste; Textil; återanvändning; materialåtervinning; avfall; kostnads-nyttoanalys; logistik;

  Sammanfattning : Varje år slänger svenskar nära 6 kg textil direkt i sitt restavfall, varav 60 procent ofta är i skick att fortsätta användas. I ett resursintensivt samhälle med alltmer sinande resurser är åtgärder för att minska textilkonsumtionen avgörande. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av nyckeltal vid kemisk fällning av fosfor med järnklorid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Erika Montelius; [2022]
  Nyckelord :Kemisk fällning; järnklorid; fosforrening; avloppsvattenrening;

  Sammanfattning : Himmerfjärdsverket i Grödinge drivs av Syvab vars uppgift är att ta emot och rena avloppsvatten. Vattnet renas från organiskt material, kväve och fosfor och släpps sedan ut till Syvabs recipient Himmerfjärden. Syftet är att skydda miljön mot utsläpp som kan påverka Östersjön och minska övergödningen. LÄS MER