Sökning: "KZ-index"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet KZ-index.

  1. 1. CSR-prestations påverkan på tillgång till kapital : En kvantitativ studie på 272 noterade företag inom EU

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

    Författare :Johanna Svarfvar; Erika Sörell; [2020]
    Nyckelord :CSR; ESG; access to capital; capital constraints; KZ-index; WW-index; SA-index; CSR; ESG; tillgång till kapital; kapitalbegränsningar; KZ-index; WW-index; SA-index;

    Sammanfattning : Sammanfattning Titel: CSR-prestations påverkan på tillgång till kapital Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Erika Sörell och Johanna Svarfvar Handledare: Jan Svanberg Datum: 2020 – juni  Syfte: Företags sociala ansvarstagande (CSR) blir en allt viktigare fråga i samhället och olika intressenter ställer högre krav på företagen. Det finns olika åsikter om CSR-aktiviteter är en onödig kostnad för företag. LÄS MER