Sökning: "Kaisa Nyman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kaisa Nyman.

  1. 1. Hur hanterar lärare elevers olika nivåer i läsundervisning?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

    Författare :Kaisa Nyman; [2020]
    Nyckelord :different reading levels; instruction; elementary school; läsundervisning; olika läsnivåer; åk f-3;

    Sammanfattning : Det finns flera sätt att lära sig att läsa men för många barn är det en komplex process som både lärs in i och utanför skolan. Barn lär dessutom på olika sätt vilket gör att läraren i svenska måste ha olika pedagogiska redskap för att kunna möta barnens olika nivåer i läsundervisningen. LÄS MER