Sökning: "Kajsa Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Kajsa Gustafsson.

 1. 1. En för alla, alla för en : en kunskapsöversikt om den kooperativa inlärningsmetodens inverkan på yngre elevers matematikinlärning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Mikaela Bergqvist; Kajsa Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :kooperativ inlärningsmetod; kooperativt lärande; matematikinlärning;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt kartläggs nio internationella studier som studerar inverkan på kooperativa inlärningsmetoder jämfört med traditionella inlärningsmetoder. Kunskapsöversikten syftar till att vinna kunskap om vad forskningen belyser gällande skillnaden mellan traditionell och kooperativ inlärning inom matematikundervisningen genom att svara på frågeställningarna: 1) Har den kooperativa inlärningsmetoden positiv inverkan på elevernas prestation i matematik och i deras attityd gentemot matematik enligt de studier vi granskat? 2) Vilka fördelar och nackdelar om den kooperativa matematikinlärningen identifieras i dessa studier? Vi kartlägger och analyserar även studiernas forskningsmetoder för att på så vis identifiera styrkor och svagheter inom forskningsfältet. LÄS MER

 2. 2. En för alla, alla för en : Elevers upplevelser av kamratrespons inom matematikämnet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Mikaela Bergqvist; Kajsa Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Upplevelser; kunskapsutveckling; uthållighet; motivation; kooperativt lärande; kamratrespons; matematik;

  Sammanfattning : I den tidigare gjorda kunskapsöversikten fann vi “hål” i forskningen gällande elevers upplevelser om kooperativt lärande. Denna studie undersöker därför elevers upplevelser och erfarenheter om kamratrespons i matematikämnet. Lundgren, Säljö och Liberg (2014, s. LÄS MER

 3. 3. Rörelse för lärande : Vilka är lärares kunskaper om och deras förhållningssätt till fysisk aktivitet för ökad inlärning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Kajsa Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Brain break; fysisk aktivitet; koncentration; motorik; ökad inlärning;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att undersöka lärare och lärarstudenters kunskaper och uppfattningar om fysisk aktivitet för ökad inlärning. Vilka möjligheter som skolor ges till fysisk aktivitet var också ett av studiens syfte. LÄS MER

 4. 4. Hedersrelaterat våld och förtryck av barn och unga : Socialtjänstens och förvaltningsrättens föreställningar om hedersproblematik i LVU mål

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ida Gustafsson; Kajsa Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Honor based violence; Compulsory care; Law of mandatory care of minors; honor; violence; social services; administrative court; Hedersrelaterat våld och förtryck; HRV; tvångsomhändertagande av barn; Lag med bestämmelser om vård av unga; LVU; heder; våld; socialtjänsten; förvaltningsrätt;

  Sammanfattning : The United Nation’s definition of honour based violence (HRV) in 1999 defines women’s exposure of violence related to honour. In Sweden, HRV was regarded as a social problem in the 1990’s, when women were murdered by their close family members. Loss of honour was explained as a reason for the killings. LÄS MER

 5. 5. Att bemöta personer med multipelt substansbrukssyndrom : Professionellas perspektiv och erfarenheter av multipelt substansbrukssyndrom i behandling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Petra Gustafsson; Kajsa Larsson; [2016]
  Nyckelord :Multiple substance use; treatment; polydrug; addiction;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa professionellas uppfattning om och  erfarenhetav multipelt substansbrukssyndrom samt deras tankar om hur problematiken s hanteras och åtgärdas för att skapa positiv förändring hos klienter. Till studi användes kvalitativ metod med utgångspunkt från hermeneutike Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem respondenter från två oli verksamheter. LÄS MER