Sökning: "Kajsa Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Kajsa Jonsson.

 1. 1. Sveriges nationella minoriteter – föremål för tystnadens kultur? En kritisk kvalitativ innehållsanalys av styrdokument för lärarutbildning och grundskola.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Kajsa Jonsson; [2019-03-11]
  Nyckelord :Undervisning; lärarutbildning; kursplaner; läroplanen; nationella minoriteter; minoritetsspråk och urbefolkning;

  Sammanfattning : År 2000 ratificerade Sverige två avtal från Europarådet som innebar ett erkännande av Sverigesfem nationella minoriteter, samt ett stärkt skydd för grupperna. Avtalen resulterade även i attlärare i årskurs 4–6 blev skyldiga att undervisa om de nationella minoriteterna och minoritetsspråkeninom de fyra ämnena svenska, religionskunskap, historia och samhällskunskap. LÄS MER

 2. 2. En växande stad för alla? : En analys av Stockholms sociala stadsplanering

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Kajsa Jonsson; Britta Josephson; [2019]
  Nyckelord :social hållbarhet; socialt hållbar stadsplanering; stadsplanering; nyliberal stadsplanering; Stockholm; översiktsplanering; den attraktiva staden; social urban planning;

  Sammanfattning : Dagens Stockholm präglas av stor befolkningstillväxt, en ökande boendesegregation, bostadsbrist och socioekonomisk särskiljning i den fysiska miljön. Denna studie syftar till att klargöra och analysera de sociala planeringsinriktningar som förekommer i Stockholms stads översiktsplanering. LÄS MER

 3. 3. Styr tidningar svenska val?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kajsa Lindström; Filip Hultberg; Samuel Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Media; Agenda; Dagordningseffekt; Svenska val; Tidningar.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vår rapport ämnar att utgå från McCombs och Shaws teori om dagordningseffekter och tillämpa denna på svenska tidningar inför riksdagsvalet 2018 för att se om resultatet ligger i enlighet med teorin. Vår kvantitativa studie består av en analys av innehållet i Aftonbladet och Expressen under de två sista veckorna innan valet, där resultatet sedan jämförs med de ämnen som de svenska väljarna prioriterade högst i valet. LÄS MER

 4. 4. Samverkan mellan förskollärare och specialpedagoger i förskolan : Samverkan mellan förskollärare och specialpedagoger i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :kajsa Johansson; Isabella Jonsson Berg; [2017]
  Nyckelord :förskollärare; specialpedagoger; samverkan; pedagogik; förskola; barn med speciella behov; specialpedagogik; en verksamhet för alla; relationellt perspektiv; relationell;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare och specialpedagoger uppfattar behovet av samverkan sinsemellan och samverkan för att nå målen i styrdokumenten gällande en förskola för alla barn. Detta har undersökts genom en kvalitativ undersökning, genom semistrukturerade intervjuer med både förskollärare och specialpedagoger. LÄS MER

 5. 5. #Företag : En semiotisk analys av företags visuella kommunikation på Instagram

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Kajsa Jonsson; Maja Ahlund; [2017]
  Nyckelord :Volvo; H M; Instagram; visuell kommunikation; sociala medier; representation och semiotik;

  Sammanfattning : I framväxten av den nya tekniken på 2000-talet så har företagens sätt att förmedla sin visuella kommunikation förändrats. Sociala medier är ett relativt nytt medel för företag att kommunicera med sina intressenter. Av alla personer som använder internet varje dag i Sverige så använder en femtedel av dem det sociala mediet Instagram. LÄS MER