Sökning: "Kajsa Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Kajsa Jonsson.

 1. 1. Sveriges nationella minoriteter – föremål för tystnadens kultur? En kritisk kvalitativ innehållsanalys av styrdokument för lärarutbildning och grundskola.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Kajsa Jonsson; [2019-03-11]
  Nyckelord :Undervisning; lärarutbildning; kursplaner; läroplanen; nationella minoriteter; minoritetsspråk och urbefolkning;

  Sammanfattning : År 2000 ratificerade Sverige två avtal från Europarådet som innebar ett erkännande av Sverigesfem nationella minoriteter, samt ett stärkt skydd för grupperna. Avtalen resulterade även i attlärare i årskurs 4–6 blev skyldiga att undervisa om de nationella minoriteterna och minoritetsspråkeninom de fyra ämnena svenska, religionskunskap, historia och samhällskunskap. LÄS MER

 2. 2. Samverkan mellan förskollärare och specialpedagoger i förskolan : Samverkan mellan förskollärare och specialpedagoger i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :kajsa Johansson; Isabella Jonsson Berg; [2017]
  Nyckelord :förskollärare; specialpedagoger; samverkan; pedagogik; förskola; barn med speciella behov; specialpedagogik; en verksamhet för alla; relationellt perspektiv; relationell;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare och specialpedagoger uppfattar behovet av samverkan sinsemellan och samverkan för att nå målen i styrdokumenten gällande en förskola för alla barn. Detta har undersökts genom en kvalitativ undersökning, genom semistrukturerade intervjuer med både förskollärare och specialpedagoger. LÄS MER

 3. 3. #Företag : En semiotisk analys av företags visuella kommunikation på Instagram

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Kajsa Jonsson; Maja Ahlund; [2017]
  Nyckelord :Volvo; H M; Instagram; visuell kommunikation; sociala medier; representation och semiotik;

  Sammanfattning : I framväxten av den nya tekniken på 2000-talet så har företagens sätt att förmedla sin visuella kommunikation förändrats. Sociala medier är ett relativt nytt medel för företag att kommunicera med sina intressenter. Av alla personer som använder internet varje dag i Sverige så använder en femtedel av dem det sociala mediet Instagram. LÄS MER

 4. 4. Vi har blivit tvungna att jobba kvantitativt medan systemet fortfarande är byggt på kvalitet : - En studie om personals upplevelser av att arbeta mitt i flyktingkrisen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :My Jonsson; Kajsa Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Flyktingkris; ensamkommande barn; otydlighet; stress; arbetsbelastning; relationer;

  Sammanfattning : Att arbeta med flyktingar är en del av det sociala arbetet som idag blivit väldigt utbrett. Under sommaren och hösten 2015 ökade antalet flyktingar som anlände till Sverige och arbetet blev mer krävande än någonsin. Personer som arbetade med dessa flyktingar fick dra ett stort lass för att täcka upp för de växande behoven. LÄS MER

 5. 5. 130 kilo muskler, en polisiär förutsättning? : En kvalitativ studie om polisers tal om övergången från teori till praktik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Camilla Jonsson; Kajsa Måhl; [2015]
  Nyckelord :Accompanying discourse. Police. Learning processes. Conflict resolution. Police work culture.; Ledsagande diskurs. Poliser. Lärandeprocesser. Konflikthantering. Kåranda;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att ur ett pedagogiskt perspektiv se hur svenska Polisens lärande i specifika situationer ser ut, där konflikthantering får statuera exempel. För ökad förståelse och en tydligare bild av myndigheten presenteras inledningsvis tidigare forskning inom området samt ett avsnitt som redogör för polisutbildningen i stort. LÄS MER