Sökning: "Kajsa Jonsson"

Visar resultat 6 - 10 av 10 uppsatser innehållade orden Kajsa Jonsson.

 1. 6. 130 kilo muskler, en polisiär förutsättning? : En kvalitativ studie om polisers tal om övergången från teori till praktik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Camilla Jonsson; Kajsa Måhl; [2015]
  Nyckelord :Accompanying discourse. Police. Learning processes. Conflict resolution. Police work culture.; Ledsagande diskurs. Poliser. Lärandeprocesser. Konflikthantering. Kåranda;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att ur ett pedagogiskt perspektiv se hur svenska Polisens lärande i specifika situationer ser ut, där konflikthantering får statuera exempel. För ökad förståelse och en tydligare bild av myndigheten presenteras inledningsvis tidigare forskning inom området samt ett avsnitt som redogör för polisutbildningen i stort. LÄS MER

 2. 7. Frågelådans normkritik – lika moderniserat som sitt medium? : En diskursanalys av svar från ungdomsmottagningens internetbaserade frågelåda på frågor om underliv, sexpraktik och sexualitet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Kajsa Jonsson; [2015]
  Nyckelord :Systemisk-funktionell grammatik; interpersonell metafunktion; språkhandlingar; modalitet; tematisk analys; diskursanalys; feministisk språkanalys;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att se om de som besvarar ungdomars frågor om genitalier, sexpraktik och sexualitet på nätet kan vara delaktiga i att re_producera normer kring dessa ämnen i och med sina språkliga val. Studien ämnar också se om dessa re_produktioner, i sådana fall, skiljer sig åt beroende på vilket kön frågeställaren uppfattas ha. LÄS MER

 3. 8. Bilduppmärksamhet : I samtal och i barns tankar vid möte med en konstbild 

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Kajsa Jonsson; [2011]
  Nyckelord :bildsamtal; bildtolkning; konstbild;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen, var att se hur 6-åringar i en förskoleklass uppfattade och resonerade i möte med en konstbild, "Starry Night över Rhone" 1880, målad av konstnären Vincent Van Gogh. Någon tidigare forskning om barns möte med konst har jag inte funnit och hävdar att jag ville få inblick i, om och hur det skulle gå att använda och genomföra bildtolkning av en konstbild hos yngre barn. LÄS MER

 4. 9. Rubbish and recycling : A study on the pre-conditions for a sustainable waste management in rural South Africa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för hälsa och miljö

  Författare :Kajsa-Lisa Jonsson; [2011]
  Nyckelord :Waste Management; Recycling; Rural South Africa; Cradock; Lingelihle;

  Sammanfattning : South Africa’s new Constitution was developed after the first democratic election in 1994. It is well composed and shows a great willpower to build the country on equality, freedom and democracy, and it also protects the rights of future generations. LÄS MER

 5. 10. Arbetsterapeuten som ansvarig vid samordnad vårdplanering - Det är positivt när det verkligen funkar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Anna Jonsson; Kajsa Jönsson; [2010]
  Nyckelord :Arbetsterapi; SVPL; klientcentrering; rehabiliteringsbehov; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Samordnad vårdplanering [SVPL] är en av de viktigaste delarna i vård- och rehabiliteringsprocessen. SVPL upprättas för klienter som skrivs ut från slutenvård till öppenvård. Enligt lag har den behandlande läkaren övergripande ansvar och närvarande professioner vid vårdplaneringen ska bestämmas av klientens behov av insatser. LÄS MER