Sökning: "Kajsa Lagerstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kajsa Lagerstedt.

  1. 1. Bioteknik i Öresundsregionen - behovet av en katalysator i en klustermiljö

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Anneli Billing; Kajsa Lagerstedt; [2006]
    Nyckelord :Medicon Valley Academy; nätverk; organising capacity; kluster; region; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Denna uppsats undersöker en medlemsorganisations roll och betydelse för utvecklingen av en klustermiljö, samt vilka möjligheter en sådan organisation har att förmedla vikten av sina insatser i och utanför ett nätverk. En kvalitativ metod har använts i form av intervjuer med personer inom den offentliga sektorn vars arbetsuppgifter berör näringslivet i Öresundsregionen. LÄS MER