Sökning: "Kajsa Måhl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kajsa Måhl.

  1. 1. 130 kilo muskler, en polisiär förutsättning? : En kvalitativ studie om polisers tal om övergången från teori till praktik

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Camilla Jonsson; Kajsa Måhl; [2015]
    Nyckelord :Accompanying discourse. Police. Learning processes. Conflict resolution. Police work culture.; Ledsagande diskurs. Poliser. Lärandeprocesser. Konflikthantering. Kåranda;

    Sammanfattning : Denna studie syftar till att ur ett pedagogiskt perspektiv se hur svenska Polisens lärande i specifika situationer ser ut, där konflikthantering får statuera exempel. För ökad förståelse och en tydligare bild av myndigheten presenteras inledningsvis tidigare forskning inom området samt ett avsnitt som redogör för polisutbildningen i stort. LÄS MER