Sökning: "Kajsa Persson-Berg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kajsa Persson-Berg.

  1. 1. "I could trust the Migration Board with my eyes closed" : En studie om immigranters relation till Migrationsverket ur ett interkulturellt kommunikationsperspektiv

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

    Författare :Lina Jörgensen; Kajsa Persson-Berg; [2016]
    Nyckelord :Byråkrati; Gräsrotsbyråkrati; Immigranter; Interkulturell kommunikation; Interpersonell kommunikation; Hofstede; Kulturdimensioner; Makt; Migrationsverket; Myndigheter; Street-level bureaucracy;

    Sammanfattning : Abstrakt TITEL: ”I could trust the Migration Board with my eyes closed” – en studie om immigranters relation till Migrationsverket ur ett interkulturellt kommunikationsperspektiv PROBLEMFRÅGA: Hur uppfattar och beskriver immigranter Migrationsverket? Hur uppfattar och beskriver immigranter Migrationsverkets bemötande under asylprocessen? Hur uppfattar och beskriver immigranter Migrationsverkets tjänstepersoner i förhållande till myndigheten? Hur spelar immigranternas tidigare erfarenheter av kontakt med myndigheter i hemlandet in på relationen till Migrationsverket? På vilket sätt spelar maktrelationer in i hur immigranter uppfattar och beskriver Migrationsverket? SYFTE: Undersökningens övergripande syfte är att, ur ett medborgarperspektiv och ett interkulturellt kommunikationsteoretiskt ramverk, studera relationen myndighet-medborgare med speciell fokusering på relationen Migrationsverket-immigrant och därmed bidra med nytt empiriskt material till det interkulturella kommunikationsfältet. METOD: Empirin utgörs av sju kvalitativa respondentintervjuer, en informantintervju samt en observation på Migrationsverket. LÄS MER