Sökning: "Kajsa Petersson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Kajsa Petersson.

 1. 1. Religionskunskapslärarens tankar om vald pedagogik och metodik i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Kajsa Petersson; [2011]
  Nyckelord :kunskapande; flerstämmighet; klassrumsmiljö; religionsdidaktik; problembaserat lärande; kunskapssyn;

  Sammanfattning : Hur fungerar lärandet? Det är det fråga som jag reflekterar över varje gång jag träffar elever eller funderar kring hur jag skall lägga upp ett nytt arbetsområde. En viktig fråga som jag i relation till mitt kommande profession vill ha svar på. LÄS MER

 2. 2. Samhällsentreprenöriell anda : Engagemang ger förändring baby!

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Kajsa Petersson; [2010]
  Nyckelord :engagemang; kontext; lärande; nätverk; samhällsentreprenör; samhällsentreprenöriell anda;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utveckla förståelse av villkor som är specifika för den kontext samhällsentreprenörer verkar i och som påverkar dem att utveckla en samhällsentreprenöriell anda. Den frågeställning jag sökte svar på var vad verksamma samhällsentreprenörer upplever som väsentliga kontextuella villkor för sitt agerande, sina tankar och sina attityder för att kunna utveckla en samhällsentreprenöriell anda. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse mellan värmepastörisering och kallpastörisering med ozon

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kajsa Petersson; Fredrik Åkesson; [2008]
  Nyckelord :Kallpastörisering; Pastair; pastörisering; juice; energianvändning; ozon; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Jämförelse mellan värmepastörisering och kallpastörisering med ozon- en energimässig och ekonomisk utvärdering Författare: Kajsa Petersson, Fredrik Åkesson, Technology Management Handledare: Stig Stenström, Institutionen för Kemiteknik, Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Stefan Yard, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet Johan Sjöholm, VD, Pastair Olle Bergman, Försäljningsdirektör, Pastair Problemställning: Under senare tid har miljö i relation till energianvändning och koldioxidutsläpp blivit en allt viktigare fråga och miljövänliga produktionsmetoder kommer framöver att bli en konkurrensfördel för livsmedelsproducenter. Dock är energieffektiviseringspotentialen i livsmedelsindustrin begränsad i jämförelse med andra branscher. LÄS MER

 4. 4. Fördomar- ett sätt för individen att stärka sin identitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Kajsa Petersson; [2007]
  Nyckelord :Fördomar; Identitetsskapande; Den Andre; In- och utgrupper; Sociology; Sociologi; Social structures; Sociala strukturer; Social psychology; Socialpsykologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Temat för denna uppsats är fördomar, och hur de påverkar oss i vårt identitetsskapande. Min hypotes är att vi bildar vår identitet utifrån den Andre, och genom de fördomar vi har om den Andre påverkas vårt identitetsskapande i en positiv riktning. LÄS MER

 5. 5. Organiserat samarbete mellan lärare och kollegor inom IKT-baserad distansundervisning

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Carola Andersson; Kajsa Petersson; [2004]
  Nyckelord :Administratör; Distanskurs; Distansundervisning; Högskoleundervisning; Lärare; Nätverk; Organiserat teamarbete; Samarbete; Team; Teknikpedagog;

  Sammanfattning : Abstrakt Detta är en hermeneutisk studie där vi använt oss av intervjuer som datainsamlingsmetod. Vi har studerat samarbete ur ett lärarperspektiv i distansundervisning på Blekinge Tekniska högskola (BTH). Vad vi fann var att lärarna och deras kollegor efterfrågade ett mer organiserat samarbete dem emellan. LÄS MER