Sökning: "Kajsa Rundström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kajsa Rundström.

  1. 1. Livskvalitet hos patienter som överlevt sepsis : en litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

    Författare :Malin Appeltooft; Kajsa Rundström; [2019]
    Nyckelord :Sepsis; Quality of Life; Survivors; Sense of Coherence; Sepsis; Livskvalitet; Lverlevare; Känsla av sammanhang; KASAM;

    Sammanfattning : Bakgrund Sepsis är en livshotande dysfunktion i ett eller flera organsystem orsakad av stört systemiskt svar på infektion. Patienterna som överlevt sepsis upplever ofta övergående eller permanenta komplikationer med påverkan på deras livskvalitet. Livskvalitet är inget fast begrepp men kan beskrivas som personens nivå av välmående. LÄS MER