Sökning: "Kalle Ågren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kalle Ågren.

  1. 1. Den ändliga vilan : parkkvalitéer på S:t Pauli kyrkogårdar i Malmö

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Kalle Ågren; [2020]
    Nyckelord :kyrkogård; miljöpsykologi; parkkaraktärer; psykisk; hälsa; Grahn; Kaplan; Sorte; Ulrich; S:t Pauli; park; Malmö;

    Sammanfattning : Kyrkogården får en allt mer betydande roll i storstaden. Från att ha gått från enbart en plats för de döda hyser kyrkogården idag flera betydande funktioner. En av dessa är som grönt rum i staden dit människor söker sig för att ta del av lugnet och grönskan. LÄS MER