Sökning: "Kamel Daoud"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kamel Daoud.

  1. 1. Fallet Meursault och Främlingen -En jämförande analys av Kamel Daouds Fallet Meursault ochAlbert Camus Främlingen

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Jonas Nilsson; [2019]
    Nyckelord :Kamel Daoud; Albert Camus; Fallet Meursault; Främlingen; writing back;

    Sammanfattning : Uppsatsen jämför Kamel Daouds Fallet Meursault och Albert Camus Främlingen ur de tre perspektiven berättarteknik, postkolonialt tänkande och livsåskådning. Syftet med jämförelsen är att se vilka likheter och skillnader som finns mellan verken, och då i första hand hur Fallet Meursault förhåller sig till Främlingen. LÄS MER