Sökning: "Kamratbedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade ordet Kamratbedömning.

 1. 1. Högstadieelevers och svensklärares syn på kamratbedömning : En kvalitativ studie om formativ bedömning i svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Amina Dedovic; [2021]
  Nyckelord :Kamratbedömning; kamratrespons; återkoppling; formativ bedömning; kunskapsutveckling; högstadielever; svensklärare; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Eleverna brukar i undervisningssammanhang utföra en formativ kamratbedömning av varandras skolarbeten och stödmaterialet Kunskapsbedömning i skolan: praxis, begrepp, problem och möjligheter från Skolverket (s. 9) påvisar att formativ bedömning är bra för lärande. LÄS MER

 2. 2. Formativ bedömning i Idrottspraktiken : Lärares uppfattningar om återkopplingens inverkan på undervisning och lärande i ämnet Idrott och hälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Christoffer Eriksson; Carl-Christian Olsson; [2021]
  Nyckelord :Formative assessment; feedback; self assessment; peer assessment; physical education; qualitative interview study; Formativ bedömning; feedback; återkoppling; självbedömning; kamratbedömning; idrott och hälsa; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka högstadielärares idéer och tillämpning av formativ bedömning i ämnet idrott och hälsa, samt vilken typ av formativ bedömning lärarna anser hjälper eleverna bäst i deras lärande. Till studien hör följande frågeställningar: (1) Vilka idéer, värderingar och normer kännetecknar lärares uppfattning om formativ bedömning och dess tillämpning i undervisningen? (2) Vilken typ av formativ bedömning anser idrottslärare hjälper eleverna bäst i sitt lärande? (3) Vilka skillnader finns mellan idrottslärare i deras användning och konceptualisering av formativ bedömning? Studiens kvalitativa ansats har resulterat i semi-strukturerade intervjuer med sex verksamma lärare inom ämnet Idrott och hälsa (IH) i årskurs 7-9. LÄS MER

 3. 3. “Jag antar att det handlar om att guida som en coach, leda som en ordförande och vara experten när det behövs”: En studie om handledning av låtskrivningsprocesser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Terese Fredenvall; Aliette Tardy; [2021]
  Nyckelord :Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Coachning; Handledning; Musikskapande; Låtskrivning; Musikutbildning; Educational Science; Music Education; Guidance; Music creation; Songwriting; Performing Arts; Science General;

  Sammanfattning : When reading course plans for music classes or looking into the available music courses in the Swedish school systems’ pre higher and higher educations (gymnasium, folkhögskola and post gymnasium), the increased interest in creating music is shining through. Using Bennett’s (2012b) argument “if songwriting can’t be taught, it can certainly be learned” (Bennett, 2012b, s. LÄS MER

 4. 4. Kamratbedömning för att gynna elevers textarbeten : Framgångsrika metoder och betydelsen av kamraternas respons

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Caisa Svanström; [2021]
  Nyckelord :Peer assessment; Peer review; Textwork; Teachers perspectives; Teacher students perspectives; Kamratbedömning; Kamratrespons; Textarbete; Lärares perspektiv; Lärarstudenters perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka lärares och lärarstudenters syn på kamratbedömning för textarbeten i årskurs 4–6 samt att se vilka kamratbedömningsmetoder de anser gynnsamma för elevernas textarbeten. Detta är en kvalitativ studie som genomförs via semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Formativ bedömning av elevers skrivande – fördelar eller nackdelar? : En empirisk studie om lärares erfarenheter inom årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Isabella Waxegård; Felicia Turesson; [2021]
  Nyckelord :Writing; formative assessment; assessment methods; advantages; disadvantages; grades 4-6.; Skrivande; formativ bedömning; bedömningsmetoder; fördelar; nackdelar; årskurs 4–6.;

  Sammanfattning : Syftet med denna enkätstudie är att undersöka hur mellanstadielärare upplever användningen av formativa bedömningsmetoder av elevers skrivande, men även att undersöka vilka för- och nackdelar som dessa metoder kan medföra. Lärarnas svar tyder på att det finns en varierad tillämpning av lärarrespons, kamratbedömning och självbedömning där fördelarna med respektive metod kan leda till att lärandet exempelvis blir tydligt och synligt samtidigt som eleverna blir aktiva och får möjlighet till att träna ansvar i sitt lärande. LÄS MER