Sökning: "Kamratgrupper"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Kamratgrupper.

 1. 1. SOCIAL DELAKTIGHET I SKOLAN FÖR BARN OCH UNGDOMAR MED ATTENTION-DEFICIT/HYPERACTIVITY DISORDER

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Anna Jenelius; Emma Holmström; [2021-06-07]
  Nyckelord :ADHD; social participation; social activities; school; Occupational therapy;

  Sammanfattning : Bakgrund Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) är en relativt vanlig diagnos, cirka fem procent av alla barn i Sverige har ADHD. Problem som kan förekomma vid diagnosen, kategoriseras till tre huvudområden: uppmärksamhetsstörning, överaktivitet och impulsivitet som kan skapa hinder i vardagen och i relationer med andra. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet och lek i fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Stephen Tshingej Yav; [2021]
  Nyckelord :delaktighet; fritidshemmiljö; fysisk aktivitet; lek; motivation; socialrelation;

  Sammanfattning : Studiens huvudsyfte var att genom observationer och gruppintervjuer med barn studera, analysera och undersöka vad som enligt barnen själva motiverar dem till att deltaga, eller inte, i fysisk aktivitet och lek. Studien är kvalitativ och inspirerad av hermeneutik. LÄS MER

 3. 3. Elevernas relationsskapande i leken på fritidshemmet : En studie om pedagogers barnperspektiv på elevernas förhållningssätt till varandra på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sophie Karlberg; Daniel Lundin; [2019]
  Nyckelord :Gender norms; Identity development; relations; peer groups; power structures; status; social interaction; play; after-school center; educator; Genusnormer; identitetsutveckling; relationer; kamratgrupper; maktstruktur; status; social interaktion; lek; fritidshemmet; pedagog;

  Sammanfattning : The aim of this study was to get a greater understanding of children´s approach to each other in the after school center. We used a qualitative method consisting of interviews to collect the material to our study. We interviewed five educators that worked in the after school center and focused on their child perspective. LÄS MER

 4. 4. Du är fin som du är” Familj och vänners inflytande på utvecklingen av positiv kroppsuppfattning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Maria Barnö; Rebecca Borhammar Wahlin; [2018-05-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöktes hur unga vuxna medpositiv kroppsuppfattning upplevt familj och vänners inflytande påkroppsuppfattning under uppväxten. Tjugofyra semistrukturerade intervjuergenomfördes med respondenter i åldrarna 26–27 år, vilka sedan de var 10 åruppvisat en stabil positiv kroppsuppfattning. LÄS MER

 5. 5. Uppkomsten av mobbning ur ett elevperspektiv : En litteraturstudie och kvalitativ textanalys

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Robin Söderström; [2018]
  Nyckelord :Mobbning; elever; kön; skola; uppkomst; förklaring; orsak;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie avser att med befintlig forskning redogöra för hur skolelever förklarar faktorer som bidrar till mobbningens uppkomst. Fortsättningsvis kommer således den analyserade litteraturen redovisa forskarnas skiljelinjer. LÄS MER